Home

Atom stavba

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos - nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano - viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku Atom je základní stavební jednotkou látky z chemického hlediska. pojmenování vzniklo v 5.století přnl v Řecku (Leukipos a Démokritos) na počátku 20.století bylo prokázáno, že se atomy skládají z kladně nabitého jádra obklopeného elektrony(E.Rut­herford-1911) každý e- má jeden záporný elementární náboj = -1,602*10-19 C elektronový obal je tvořen elektrony a. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita. Elektronová konfigurace atomů a iontů. Určení počtu atomů v určitém množství látky. ATOM

Charakterizují ho kvantová čísla. Hlavní kvantové číslo [n] nabývá hodnot 1,2,3, (bez omezení) - udává celkovému energetickému stavu elektronu (vzdálenost elektronu od jádra [1,2,37] = [K,L,MQ] ve vymezené oblasti atomu. Odpovídá za celkovou energii elektronu v danném stacionárním stavu a za velikost orbitalu Atom a jeho stavba. Už jsme si řekli, že základní stavební jednotka hmoty je atom. Už samotný pojem atom, pocházející z řeckého a tomos , tedy nedělitelný, naznačuje, jak malá tako částice je.Pro představu tloušťka průměrného lidského vlasu by odpovídala zhruba milionu atomů vodíku postavených do řady pojmu atom, proton, elektron, prvek, molekula, sloučenina. Je doplněna obrazový materiál, který ilustruje probírané učivo. • Očekávané výstupy: chápe čističové složení látek, rozumí pojmu atom, stavba atomu, prvek, sloučenina, orientuje se vchemických tabulkách a získané informace umí využít NEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odborným garantem dílu je RNDr. Jiří Rameš, CSc. Projekt vznikl za laskavé podpory Komer..

Atom - Wikipedi

Stavba atomu - Chemie - Maturitní otázk

 1. 3. Atom se stejným protonovým i nukleonovým číslem se nazývá: iont molekula izotop nukleon: Tvoje odpověď nebyla správná! Správně! 4. Nukleonové číslo A udává: součet protonů a elektronů součet protonů a neutronů součet neutronů a elektronů součet protonů a nukleonů: Tvoje odpověď nebyla správná! Správně! 5
 2. Atom. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti
 3. novozélandský fyzik a chemik, dokázal, že atom je složen z jádra a obalu E L E K T R O N záporně nabitá částice atomu S Í R A prvek značky S Doplňte tabulku: ***** Z A e- p+ n0 20 40 20 20 20 79 197 79 79 118 30 64 30 30 34 53 127 53 53 74 15 31 15 15 16 3 7 3 3

2 STAVBA ATOMU • Atom(zřeckéhoatomos=nedělitelný)je nejmenšíčásticeběžnéhmoty. • Nelze ho chemicky dále dělit (nikoliv fyzikálně) Obsahem článku je návrh přípravy na vyučovací hodinu chemie týkající se tématu Stavba atomu. Příprava obsahuje několik úloh v podobě pracovního listu. V průběhu hodiny dochází ke střídání různých aktivit žáků, což by mělo přispět ke zkvalitnění výuky. známé ze ZŠ či z nižšího gymnázia - atom.

Build an atom out of protons, neutrons, and electrons, and see how the element, charge, and mass change. Then play a game to test your ideas! Příklady učebních cílů Stavba molekuly: Požadavky na software. HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC,. Stavba atomu. Každý atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého obalu (obr. 1).. Obr. 1: Stavba atomu. Jádro atomu. Jádra atomů většíny prvků jsou složeny ze dvou druhů částic - protonů a neutronů. Proton (p Prezentace vysvětlí žákům základní pojmy týkající se stavby atomu. Při výuce je vhodné používat různé modely atomů a zařazovat spoustu příkladů ATOM STAVBA ATOMU JÁDRO Protony - p+ Neutrony - n0 = nejmenší částice hmoty OBAL Elektrony - e- ATOM Atomy jsou velmi malé - do 1mm se jich vedle sebe vejde 10 miliónů - všichni lidé na Zemi by atomy v kapce vody počítali 10 000 let Jádro je asi stotisíckrát menší než atom - kdybychom atom zvětšily do velikosti fotbalového hřiště, jádro bude uprostřed velké. Stavba atomu Video: Nezkreslená věda - atom Úkol: Přiřaďte ke každé částici 1-3 správné údaje. Pak částice seřaďte podle stoupající hodnoty a) hmotnosti, b) náboje. 1 proton A 9,11.10-31 kg X -1,6.10-19 C 2 neutron B 1,673.10-27 kg Y 0 C 3 elektron C 1,675.10-27 kg Z +1,6.10-19

STAVBA ATOMU Všechny látky se skládají z částic . Pat ří mezi n ě atomy, molekuly, ionty. Atom je základní stavební částice látek. Je to velmi malá částice, má pr ůměr 10-10 - 10-9 m. Není viditelná zrakem ani b ěžným mikroskopem. Má velmi malou hmotnost Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné ATOM Stavba atomu - molekula se skládá z atomu - atomu téhož prvku jsou stejné a mají tytéž vlastnosti . Stavba. 1. Jádro - protony - p + - kladný náboj - neutrony - n o - jsou neutrální. 2. Obal - elektrony - e - - záporný náboj - většina hmoty atomu je soustředěna v jádř Stavba atomu Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II CH-1 Obecná chemie, DUM č. 3 1. ročník čtyřletého studia látky jsou z atomů = nedělitelné částice (atomos = nedělitelný) nejmenší částice hmoty, mnoho druhů atomů Démokritos starověk - STAVBA ATOMU hmota se dělí na vodu.

Stavba atomu - elektronový obal. 2. a) Stavba atomu - elektronový obal (typy orbitalů, pravidla jejich obsazování, kvantová čísla, excitovaný stav) Dodáním E se atom dostane do EXCITOVANÉHO STAVU (značí se *)a jeden nebo více valenčních elektronů přejde do vyšší energetické hladiny. Stavba atomu Modely atomu Rutherford - planetární model - e po kružnicích - ztráta energie e zánik atomu dopadem e na jádro Bohr - kvantově mechanický model - nespojitá změna energie po kvantech - e nevyzařují energii Broglie - dualistický charakter e (tj. částice a vlnění) Heisenberg - princip neurčitosti Schrödinger - matematický model pro atom vodíku - Schrödingerova.

STAVBA ATOMU - otázky k procvičování : 1) Proč má jádro kladný a obal záporný náboj? 2) Proč je nesloučený atom elektricky neutrální částice? 3) Proč je téměř veškerá hmotnost atomu soustředěna v jádru? 4) Určete elementární náboj částice o složení: a) 1p, 1e c) 17p, 18e, 18 ATOMOVÁ HMOTNOST (ma) = klidová hmotnost atomu nuklidu AZ X. ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ KONSTANTA (mu) = 1/12 klidové hmotnosti atomu nuklidu 126 C, mu = 1,66 . 10-27 kg. RELATIVNÍ ATOMOVÁ HMOTNOST (Ar) A r = m a /m u, její hodnoty pro dané prvky najdeme v Periodické tabulce prvků. PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE Atom lze rozložit na menší složky, označované jako subatomární částice: •elektrony jsou záporně nabité částice, které se nacházejí v atomovém obalu, ze kterého je lze relativně snadno vyjmout a vytvořit tím nabitý iont (viz ionizace) , jejich hmotnost je minimální, proto počítáme 0, značíme e Stavba elektronového obalu atomu souvisí s jeho polohou v PSP a určuje jeho chemické vlastnosti. PERIODY Uvádí se obsazení jen těch orbitalů, které má daný atom navíc proti atomům předcházejícího vzácného plynu. Nezkrácený zápis: Ca: 1s 2s 2p 3s 3p 4 1 atom síry 4 atomy kyslíku Vzor: 3 H 2SO 4 v každé molekule: 1 atom sodíku 1 atom kyslíku 1 atom vodíku Vzorec: 5 molekul oxidu k řemi čitého: 4 molekuly sulfanu: v každé molekule: 1 atom k řemíku 2 atomy kyslíku Vzorec: v každé molekule: 2 atomy vodíku 1 atom síry Vzorec

Stavba atomu. Atom - je základní stavební jednotka hmoty, skládá se z jádra a obalu -v jádře jsou protony a neutrony p+, n0 - v obalu atomu jsou elektrony, e- Protonové číslo - počet protonů v jádře - vlevo dole před značkou prvku Nukleonové číslo - počet protonů a neutronů Elektrony v obalu rozmístěny do vrstev. Stavba atomu. Pojem atom snad poprvé použil antický filozof Leukippos z Milétu, který žil přibližně v době 500 až 440 př. n. l. Protože se nedochovaly žádné jeho písemnosti, přičítá se prvenství jeho žáku Demokritovi z Abdér 1 Stavba atomu - výukový pracovní list 1. Složení atomu 2. P řehled vlastností částic v atomu: kde náboj po čet hmotnost Protony v jád ře kladný Ur čuje druh atomu - protonové číslo - číslo v periodické tabulce. důležitá Neutrony v jád ře žádný Může být r ůzný i u atom ů stejného prvku - IZOTOPY Stavba atomu. Napsal Nikča Každý atom se však skládá z ještě menšícch částic. V jeho středu je jádro tvořené protony a neutrony a okolo jádra se v jakýchsi slupkách (vrstvách) vyskytují elektrony. Protony a neutrony jsou mnohem těžší než elektrony, a tak je téměř celá hmotnost atomu uložena v jádře..

Atom základní stavební panel látek Všechny látky jsou složeny ze stavebních částic - atomů nebo z jejich skládanek - molekul. Dnes již existují mikroskopy (tunelový), které dokáží ostrým hrotem na dokonale vyhlazeném povrchu kovového vzorku nahmatat atomové hrby 2. Stavba hmoty Atomy a molekuly •atom -jádro a elektronový obal - jádro - nukleony - obal - elektrony, pro chemii významné valenční elektrony •molekula -seskupení alespoň dvou atomů spojených chemickými vazbami (sdílení elektronů) Evroý sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnost 1 atom vodíku 1p, 1e, 0n 27 Al 13 atom hliníku 13p, 13e, 14n - některé atomy téhož prvku se liší počtem neutronů Na je složen pouze z atomů 23Na 11 Al je složen pouze z atomů 27 Al 13 C je tvořen 3 druhy atomů: 12C 6, C 13 6, C 14 6 tzv. izotopy Izotop Stavba atomu - jádro atomu - protony - kladně nabité částice - neutrony - částice bez náboje - obal atomu - elektrony - záporně nabité částice - počet protonů a elektronů je v atomu stejný → atom je bez celkového náboje - pokud je počet protonů a elektronů různý → hovoříme o iontech - více protonů než elektronů. Atom je z chemického pohledu nejmenší částice hmoty. Fyzikálními metodami jej ale lze rozštěpit na menší částice. Pro nás budou zajímavé pouze protony a neutrony nacházející se v jádře a elektrony, které se nalézají v elektronovém obalu a jsou odpovědné za vznik chemických vazeb.. Atomové jádr

Video: Stavba atomu - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Stavba atomu - Chemi

 1. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ Kvantování fyzikálních veli čin Nejmenší energii má atom vodíku v základním stavu, kdy je jeho energie E1 = -13,53eV. Jestliže mu naopak dodáme energii 13,53eV, p řejde do maximáln ě excitovaného stavu, ve kterém mají fotony podle Planckova vztahu pr
 2. Pracovní list - stavba atomu, elektronová konfigurace atomu 1. Které jádro z uvedených prvků má nejvíce neutronů? a) 87Sr 38 b) 71Ga 31 c) 82Se 34 d) 86Kr 36 2. Určete počet elementárních částic: a) 16O 8 b) 75As 33 c) 24 2 12 Mg d) 35Cl 17 3. Zapište atom olova, který obsahuje 82 protonů a 125 neutronů. 4
 3. Otázka: Stavba atomu Předmět: Chemie Přidal(a): Kuba Kubikula Atom = základní stavební částice všech látek Atomisté: Leukippos - zakladatelem atomismu - 5 st. př. n. l. Demokritos - charakterizoval, že hmota se skládá z dále nedělitelných částí (=atomů) Dalton - formulace atomové teorie - 19. století T - objevitel elektronu Atomová teorie: Prvky jsou.
 4. atom si představujeme jako kladně nabitou kouli uvnitř se nacházejí záporně nabité elektrony celkový elektrický náboj je nulový někdy je přirovnáván k pudinku (pudinkový model) kladně nabitá hmota - pudink elektrony - hrozink
 5. Stavba atomu chemická vazba Stavba atomu Všechny chemické látky jsou složeny z atomt. Atom je Eástice chemické látky složená z jádra a obalu. Jádro atomu je složeno z protono (p+) a neutront (no). Zahrnuje témëF veškerou hmotnost atomu, ale jen velmi malou jeho objemu. Obal atomu je složen z elektronå (e)
 6. Stavba atomů. Historie. Roku 1897 objevil anglický fyzik Joseph John . T . existenci . elektron. Tímto objevem byla vyvrácena atomová teorie, že atomy jsem nejmenší částice hmoty, které jsou dále nedělitelné. Vědci se začali zabývat stavbou atomů. Planetární modely atomového jádra. Rutherfordův model (1911.
 7. Atom se skládá z malého jádra a elektronového obalu. Jádro atomu je tvořeno protony a neutrony, elektronový obal elektrony. Stavba atomu - schematický obrázek atomu kyslíku. Atom kyslíku 16 8 O má 8 protonů, 8 neutronů a 8 elektronů. Tento izotop má v přírodní směsi zastoupení 99,76 %

Chemie na GJ

atom je nesmírně malá částice, pro představu: kdybychom seřadili do jedné řady těsně atom vedle atomu, do 1 mm by se vešlo 10 milionů atomů (to je stejně, jako počet obyvatel ČR) myšlenka nedělitelnost atomu žila až do konce 19 st., kdy množství nových objevů začalo vést vědce k myšlence, že i atom je dále. Ch - Stavba atomu, chemická vazba 1 ±Stavba atomu, chemická vazba Stavba atomu, chemická vazba Stavba atomu Všechny chemické látky jsou složeny z atomů. Atom je částice chemické látky složená z jádra a obalu. Jádro atomu je složeno z protonů (p +) a neutronů (n 0). Zahrnuje téměř veškerou hmotnost atomu, ale je Otázka: Stavba atomu Předmět: Chemie Přidal(a): neli13 Krátký popis: Atom obecně, atomové teorie, popis orbitalů - kvantová čísla, pravidla výstavby elektronového obalu, stavba atomového jádra. *Stránky využívají reklamu zkracovače odkazů Adf.ly **Pro stažení vyčkejte a po uplynutí času klikněte na SKIP. Další podobné materiály na webu Nukleonové (hmotnostní) číslo- udává počet protonů a neutronů v jádře atomu (z lat. nucleus- jádro). Zapisuje se před značkou prvku vlevo nahoře, např. 1H, 12C, 16O. Izotopy- jsou atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů, ale liší se počtem neutronů v jádře atomu STAVBA LÁTEK. Každá látka je složena z částic - atomů a molekul - částice se pohybují (Brownův pohyb) - pohyb částic potvrzuje jev - difúze - pronikání částic jedné látky mezi částice látky druhé. Atom - nejmenší částice látky. Molekula - vzniká.

Stavba Atomu. Atomy jsou základní stavební částice z nichž jsou vybudovány látky. Toto pojmenování vzniklo ve starověkém Řecku v 5. století př. K. na základě Demokritova názoru, že jde o částice již nedělitelné. Atom jako celek je elektroneutrální STAVBA ATOMU Atom (z řeckého ἄτομος, átomos - nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzickými ano - viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku. Atom se skládá z atomového jádra a obalu Stavba atomu. Atom je nejmenší chemicky nedělitelná částice hmoty. Atom se skládá z kladně nabitého jádra a z elektronového obalu, v němž se nacházejí záporně nabité elektrony.V neutrálním atomu se kladný náboj jádra a záporný náboj elektronů navzájem kompenzují -atom přijme 1, popř. více elektronů, energie se uvolňujeŢaniont -elektronová afinita A-energie uvolněná při přijetí 1, popř. více elektronů atomem; čím je hodnota vyšší, tím je prvek více elektronegativní /snadněji tvoří anionty/Ţvyšší reaktivita /např. F/; jednotka: kJ.mol-1. Celý referát STAVBA ATOM Atom, který nemá nepárový elektron, má multiplicitu 1 a je v tzv. singletovém vztahu. Má-li atom multiplicitu 2, je v dubletovém stavu, je-li M = 3 resp. 4 jedná se o tripletový resp. kvartetový stav. Vodíkový atom má jeden elektron, který se nachází ve stavu 1s, tj. v energeticky nejnižší možné hladině

Otázka: Stavba atomu Předmět: Chemie Přidal(a): loplop HISTORIE POZNÁNÍ STAVBY ATOMU: Démokritos = hmota je z malých nedělitelných částic; John Dalton = prvky jsou látky z atomů, atomy téhož prvku jsou stejné = při reakci se atomy spojují/oddělují, slučováním 2 a více prvků vzniká molekul Hrubá stavba od: 1 700 000,- Kč bez DPH. Holodům od: 2 050 000,- Kč bez DPH. K dokončení od: 2 700 000,- Kč bez DPH. Atom na klíč: 0,- Kč bez DP Stavba mikrosvěta v historii zživly/elementa (Aristoteles) - oheň, vzduch, voda, země - základy Alchymie zatomisté (Demokritos 460 př.n.l.) - nedělitelné částečky hmoty - mají háčky a důlky, stále se hýbou, jsou různě velké, těžké a pohyblivé, sdružují se do větších pozorovatelných útvarů Paradoxy. Atom je základní stavební částí hmoty, jejíž chemické a fyzikální vlastnosti jsou dány právě složením atomu. Během chemických reakcí může atom přijímat nebo odevzdávat elektrony, ale jeho jádro již nelze dělit. Složení jádra potom jasně identifikuje druh atomu II. Atom se může nacházet pouze v určitých kvantových stacionárních stavech s určitou energií. V takovém stavu atom nepřijímá ani nevydává energii. III. Při přechodu ze stavu s vyšší energií do stavu s nižší energií atom vyzařuje energii ve formě fotonu

STAVBA ATOMU Názory na stavbu atomu, atomové jádro, charakteristika elementárních část. Radioaktivita, radioaktivní záření, posunové zákony, využití radioaktivity. Vývoj názorů na stavbu atomu Pojmenovali tuto částici atom ( z řeckého atomos-nedělitelný) Stavba atomu, modely atomu, atomová kvantová čísla, radioaktivita Historie př.n.l. (starověk) - Demokritos - zavedl pojem atom; hmota se skládá z malých, dále nedělitelnýc

3.2. Atom a jeho stavba. Avogadrova konstanta Její hodnota odpovídá jednomu molu, tj. tolika atomům, kolik jich obsahuje nuklid uhlíku 12 6 C o hmotnosti 0,012 kg. Spálením stejného množství uhlíku na CO 2 za normálního tlaku a teploty dostaneme plyn o objemu 22,4 l. Ze známých relativních atomových (molekulových) hmotností lze spočítat hmotnost atomu (molekuly. Stavba atomů - SŠ ! atomové jádro - protony, neutrony Proč atom absorbuje S 0 E n e r g i e základní stav světlo (energie) E x c i t a c e S 1 excitovaný stav vzbuzený stav Emisní a absorpční spektrum . 7 Spektrum atomu vodíku Ultra Violet Lyman Infrared PaschenBalme

atom byl až do konce 19. st. považován za nejmenší a dále nedělitelnou částici hmoty koncem 19. st. (1897) byly objeveny elektrony - nepatrné částice uvnitř atomu počátkem 20. století bylo objeveno, že atom se skládá ze dvou částí Stavba atomu. Objasní stavbu atomu, určí atom jako elektricky neutrální částici. Stupeň: Základní 2. stupe.

Stavba mikrosvěta v historii ! živly/elementa (Aristoteles) - oheň, vzduch, voda, země - základy Alchymie ! atomisté (Demokritos 460 př.n.l.) - nedělitelné částečky hmoty - mají háčky a důlky, stále se hýbou, jsou různě velké, těžké a pohyblivé, sdružují se do větších pozorovatelných útvar Stavba atomu Atomy, jsou nejmenší stavební jednotky hmoty. Toto označení vzniklo v Řecku (atomos - dále nedělitelný). Teprve na počátku 19. století vzniká představa o složení látek z atomů. Tento předpoklad formuloval j.Dalton. Na něho navázal T se svým atomovým modelem, kdy Číst víc Atom se skládá z jádra, ve kterém jsou protony s kladným elektrickým nábojem a neutrony bez elektrického náboje, a z obalu, ve kterém jsou záporné elektrony. Atom je elektricky neutrální. Elektrony obíhají kolem jádra jen na dovolených dráhách. Mezilehlé dráhy nejsou možné a vyzařování energie není spojité

Stavba atomu Atom = elektroneutrální částice prvku, kterou nelze rozdělit chemickou cestou. (chemicky je nedělitelný) Atom = jádro (p+,n) + obal (e-) m(e-) = 9,11.10-31kg m(p+) = 1,673·10-27kg m(n) = 1,675·10-27kg m(n) = m(p+) = 1836 . m(e-) 0,1 nm Atom helia (model) 6 3. Stavba jádra A = Nukleonové číslo (n a p) A Z = Protonové. atom je kulička o poloměru 10-10 m , uvnitř této kuličky je rovnoměrně rozložen kladný náboj, v kterém plave tolik elektronů (jako rozinky v pudinku), že atom je navenek neutrální nedostatek: nevysvětluje původ sil, které brání tomu, aby se kladný náboj nerozletěl působením odpudivé Coulombovské síl Poznej, o který atom se jedná. Bor. 5. B Z = 5 (5p+ v jádře a 5e-v obalu) Hořčík. 12. Mg Z = 12 (12p+ v jádře a 12e- v obalu) Valenční vrstva. 3 valenční el. Valenční vrstva. 2 valenční el. klikni. klikni. klikni. klikni. Author: Lenka Created Date: 10/12/2012 07:44:25 Title: Stavba atomu Last modified by.

Dřevostavba Atom. Energeticky úsporný dùm Atom je dùm střední velikostní kategorie, vhodný pro rovinatý, popř. mírně svažitý pozemek, svými vnitřními prostory uspokojí nároky na bydlení 5-ti členné rodiny, denní část domu je umístěna do přízemí, noční část domu je osazena do podkroví Stavba atomu Atom je navenek elektroneutrální. Pokud přijme elektron do svého elektronového obalu vznikne záporně nabitý ion - anion. V aniontu převládají záporné elektrony nad kladně nabitými protony. Pokud atom o elektrony přijde, vznikne kladně nabitý ion - kation. V kationtu převládají kladné protony nad zápornými. Stavba atomu (proton, neutron, elektron

Vnitřní stavba atomu. Atomy se skládají z menšíh částic - protonů, neutronů a elektronů. Tyto částice se dohromady nazývají nukleony. Protony jsou vázány s neutrony silnými přitažlivými silami a tvoří atomové jádro. Mnohem lehčí elektrony obíhají jádro vysokou rychlostí 3.2. Atom a jeho stavba. Schrödingerovy rovnice. Jedna z forem Schrödingerovy rovnice je následující: s 2 y / s x 2 + s 2 y / s y 2 + s 2 y / s z 2 + (8 p 2 m/h 2)(E-V) y = 0. kde y je vlnová funkce ve vztahu k osovým souřadnicím (x, y, z), m je hmotnost elektronu, E je celková energie elektronu, V je potenciální energie elektronu v určitém bodě a h je Plancova konstanta Je důležitým pojmem chemie a, jak už název ukazuje, ústředním pojmem molekulové fyziky a kinetické teorie plynů.. Jedná se o částici, představující minimální množství dané látky, jež vstupuje do chemické reakce a určuje zároveň fyzikální vlastnosti látky obsažené v částici. Molekuly jsou zpravidla tvořeny více vázanými atomy (obsahují více atomových. Stavba a složení hmoty Částice látek. Veškerá hmota ve vesmíru je složena z částic zvaných atomy. Slovo atom pochází z řeckého slova atomos a znamená nedělitelný. Atom je základní stavební jednotka hmoty. Skládá se z jádra a obalu

NEZkreslená věda II: 6

 1. Created Date: 8/29/2011 10:48:32 A
 2. Stavba atomu: Elektronový obal. Niels Bohr vodík víceelektronový atom 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p Energie elektronů roste s rostoucím n+l, je-li součet n a l stejný, má vyšší energii elektron
 3. ATOM STAVBA ATOMU Atom je základní stavební þástice látky. Je to velmi malá ástice (průměr se udává v nanometrech). Jádro atomu obsahuje: - kladně nabité protony - elektroneutrální neutrony Obal atomu obsahuje: - záporně nabité elektrony Poet protonů = poet elektronů Atom je elektroneutrální
 4. Stavba atomu atomového jádra Atom se skládá z elektronového obalu Atomové jádro obsahuje protony (částice s kladným nábojem) a neutrony (částice bez náboje - neutrální) Elektronový obal obsahuje elektrony (částice se záporným nábojem
 5. Atom= částicehmoty vzniklá z trojího typu chemicky nedělitelných částic: protonů (+), neutronů (0) a elektronů (- ). Jádro atomu = struktura uspořádaná z nukleonů (A) tj. protonů (Z) a neutronů (N) A = Z + N. prvek = látka tvořená atomy o stejném protonovém čísle!!! z předchozího plyne, že všechny atomy téhož prvku mají stejný počet protonů, ale mohou se lišit počtem neutronů !!

Mocný atom - YouTub

 1. 3.2. Atom a jeho stavba. Přeměna typu b. Při přeměnách typu b hrají významnou roli tzv. slabé interakce, které se zúčastňují na reakcích leptonů a hadronů. Z hlediska b přeměn je důležitá přeměna:. neutronu → proton + elektron + elektronové antineutrino. b-přeměny zachovávají počet nukleonů, ale mění se protonové číslo nuklidu
 2. ionizace - dodáním energie (tzv.ionizační energie) se odtrhne jeden nebo více elektronů a z elektroneutrálního atomu vznikne kation; spojením odtržených elektronů s jinou neutrální časticí vznikne anion. ( elektronová afinita - energie, která se uvolní, když atom přijme elektron) prvek - látka složená z atomů o stejném protonovém čísle
 3. Stavba atomu 8. ro čník únor, b řezen 2013 Atom je složen z: atomového obalu atomového jádra Základní složení atomu Elektronový obal elektron objeven J. J. T, 1897 hmotnost 9,1.10-31 kg - 4 - el. náboj - 1,6.10-19 C Atomové jádro proton objeven E. Rutherford, 1913.
 4. Atom je určen množstvím elementárních částic - protonů, neutronů a elektronů, které se v něm nacházejí. Jádro atomu je tvořeno protony a elektrony. Atomové číslo atomu označuje počet protonů v jeho jádře. Kyslík s osmi protony a osmi neutrony má atomové číslo 8

Stavba atomu - Struktura atomu Atomy - PhET Interactive

Atom. Stavba atomu; Chemická vazba; Periodická soustava prvků. Historie periodické soustavy prvků; Uspořádání prvků v periodické soustavě; Významné skupiny periodické soustavy prvků; Školní pokus; Chemické pokusy - teoreticky; Chemické pokusy - pracovní postupy; Informace o učebnic Title: Microsoft Word - Stavba_atomu_radioaktivita.docx Created Date: 12/30/2007 12:00:00 A VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH PRO ŽÁKY 6. 7. 8. 9. Přírodopis. 8. tříd 7.1.2 Kvantová čísla Hlavní kvantové číslo \(n\) Elektron může v atomu nabývat jen některých hodnot energie. O jeho energii rozhoduje především hlavní kvantové číslo \(\bf n\), částečně také vedlejší kvantové číslo. Skupina všech orbitalů v atomu, které mají stejné hlavní kvantové číslo (energii mít stejnou nemusejí), se nazývá elektronová vrstva

Atomové jádro - Wikipedi

--atom - zde! --molekula --prvek , značky prvků, které musíš znát -zde! --sloučenina --ionty + jejich názvosloví a jak vznikají -zde! a zde! --periodická tabulka prvků - základní zásady-perioda, skupina *Kapitoly: 1.kap.-Úvod do chemie, látka těleso-zde! 2.kap.-Látky a směsi kolem nás, roztoky, dělení složek směsi-zde Test - stavba atomu 8. ro čník kv ěten červen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky Obří stavba má zakrýt 4. blok ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl, který byl zničen při havárii v roce 1986. Banka se sídlem v Londýně, která spravuje příspěvky od mezinárodního společenství jako manažer fondů pro Černobyl, včera oznámila, že dárcovská konference zajistila financování ve výši 180 milionů eur Stavba na klíč . Plán, projekt V roce 2009 jsme založili realitní kancelář RK ATOM s tím, že chceme vybudovat seriózní a profesionální firmu. Za dobu našeho působení jsme si vybudovali dobré jméno a stálou klientelu, která se na nás opakovaně obrací s řešením prodeje, nákupu a pronájmu svých nemovitostí..

Co podmiňuje stavba elektronového obalu? Chemické vlastnosti jen polokovů; Chemické vlastnosti každé látky; Chemické vlastnosti jen nekovů; Chemické vlastnosti jen kovů; 6/11 Která z těchto definicí o orbitalu je nejsprávnější? Je to dráha,po které se elektron pohybuje; Orbital nic není.Je to jen výmysl ve sci-fi knihác › atom. atom. Bude za něj svět Česku platit? 15. července 2020 V areálu Ústavu fyziky plazmatu v Praze začíná stavba nového zařízení, které by mělo pomoci při... Teď státy spolupracují, ale to se změní, říká vědec z revolučního projektu 12. května 2020 O praktickém využití jaderné fúze, tedy vytvoření. Vítejte na stránkách společnosti STAVBA Praha družstvo. Naše webové stránky jsou momentálně ve výstavbě. social. atom feed; Proudly powered by Pelican, which takes great advantage of Python. The theme is by Smashing Magazine, thanks!. Částicová stavba látek (3. část) A) Atomy a molekuly: • Atom: Atom je velmi malá základní stavební částice látky, která není viditelná okem ani lupou a běžnými mikroskopy. Přesto je ještě složena z dalších částic, tvořících jeho jádro a obal - protonů, neutronů a elektronů

3.2. Atom a jeho stavba - Masaryk Universit

Stavba atomu. Schéma atomu lithia. Jádro atomu. velmi malé v porovnání s velikostí celého atomu . tvoří 99,9 % hmotnosti atomu. kladně nabitá část atomu. atom je elektricky neutrální, tj. má stejný počet protonů v jádře a elektronů v elektronovém obalu stavba, atom, elektron, proton, neutron, elektronový obal, jádro, periodická tabulka: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol

Stavba atomu - chemie onlin

Stavba atomu Historie opravdu jen lehce Již Demokritos ve 4. století p ř. n. lp. p ředpokládal existenci nejmenších dále ned ělitelných částe ček hmoty - atom ů. Teprve po čátkem 19. století anglický v ědec samouk John Dalton tuto myšlenk Atom a jeho stavba Date: Mon, 3 Oct 2011 14:06:34 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type=text/html; boundary=----=_NextPart_000_0005_01CC81D5.A89388C0 X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.6109 This is a multi-part message in MIME format.. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon 1___Stavba_atomu.doc (793 kB) Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení. Tweet. Diskuse. Další práce od tohoto autora; 1. Krokodýli: 33x: 2. Vznik a vývoj života na Zemi, charakteristické vlastnosti organismů. Stavba atomu - od prvních spekulací k Bohrovu modelu Aleš Lacina, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Kotlářská 2, 611 37 Brno Antická atomistická představa byla po několika dřívějších dočasných oživeních znovu vzkříšena - tentokrát už natrvalo - počátkem devatenáctého století [1]

Atom - test

Pokud Vám nevyhovují nabízená horská kola či silniční kola, u nás Vám dokážeme sestavit kolo dle Vašich individuálních přání a požadavků Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 Aktuální číslo. v prodeji od 23. listopadu 2020. Časopis sruby&roubenky. Termíny vydání; Aktuální číslo; Archiv starších číse

 • Růst trávy teplota.
 • Nejlepší základní škola praha 5.
 • Regression online.
 • Hulk postavy.
 • Maligní hypertermie.
 • Maitrea nakladatelství.
 • Best anime 2016.
 • Jak otevřít dveře bez kliky.
 • Playstation 4 složení.
 • Nafta fame.
 • Vybavení sanitky.
 • Gladiator race run pardubice.
 • Kapacita vodiče definice.
 • Batman comics movies.
 • Kufr do letadla skořepinový.
 • Přesazování citrusů.
 • Hra o trůny online 1x01.
 • Call of cthulhu steam.
 • Carole bouquet.
 • Recepty maso do trouby.
 • Jak slozit dopis.
 • Násobné klínové řemeny.
 • Olivia hussey.
 • Thanasis antetokounmpo.
 • Jak překonat nevěru manžela.
 • Pronájem bytu liberec bez kauce.
 • Mudr. olga sigmundová oční ordinace plzeň.
 • Dílny vinohradského divadla.
 • Matematika 6.ročník procvičování.
 • Filmový plakát něžná.
 • Panna a netvor celý film.
 • Otlak nehtu z bot.
 • Za jak dlouho se vytvoří ledvinový kámen.
 • Vspp knihovna.
 • Zábavné testy k vytištění.
 • Odborník na chování koček.
 • Ranc online.
 • Dvousložkové lepidlo na gumu.
 • Thule company.
 • Pán prstenů 3.
 • Zvukové jevy.