Home

Kompetence v sociální pedagogice

Rozvoj Ekosociální Kompetence V Sociální Pedagogice

• Kompetence diagnostická, hodnotící - dovede použít prostředky pedagogické diagnostiky, je schopen identifikovat žáky se specifickými poruchami učení. • Kompetence sociální - ovládá prostředky utváření pozitivního učebního klimatu. • Kompetence prosociální - ovládá prostředky socializace žáků ROZVOJ EKOSOCIÁLNÍ KOMPETENCE V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE - MOŽNOSTI A MEZE. Informace o publikaci. ROZVOJ EKOSOCIÁLNÍ KOMPETENCE V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE - MOŽNOSTI A MEZE. Autoři: HORKÁ Hana KNOTOVÁ Dana HLOUŠKOVÁ Lenka ZAVADILOVÁ Kateřina roli v neujasněném chápání sociální pedagogiky hraje rozmanitost teoretických, profesních a ideových konceptů, které ji historicky ovlivnily, a také skutečnost, že v Německu, v zemi, kde sociální pedagogika vznikla, proběhla v praxi i v profesn

Sociální Pedagogika - Věda, Praxe, Profes

 1. vymezit předmět zkoumání v sociální pedagogice, vymezit aspekty, na něž se zaměřuje současná sociální pedagogika, definovat základní pojmy, užívané v sociální pedagogice, 1.1 Vymezení sociální pedagogiky a jejího předmětu Zdeněk Kolář (in KOL. AUT., 2003) uvádí, že sociální pedagogika je v našic
 2. ářích a vzdělávacích.
 3. mezují sociální pedagogice jako jedno Z důležitých, široce založených zadání při­ v jejichž jádře je uzavřen sociální či psychic­ sociální dovednosti Či kompetence. Ideálním pracovníkem pomáhající profe­.
 4. v družině nebo domově mládeže, trenér, sbormistr, lektor, instruktor, školitel, farář - rozsáhlá oblast, učitel totiž musí být vzdělán nejen v oboru a pedagogice, ale je u něj nutný také všeobecný přehled - základem je . hluboké všeobecné vzd. - sociální předpoklady - kompetence u.
 5. Nejen v České republice existují různé přístupy k vymezení předmětu sociální peda - gogiky, také v mnoha dalších zemích (mj. Německo, Polsko, Slovensko) je její předmět poměrně široce koncipovaný. Slovenská autorka Bakošová uvádí následovná vymezení nebo přístupy k sociální pedagogice (Bakošová, 2006, s. 17.
 6. Označovalo sice pořád otroka, ale otroka v roli vychovatele resp. učitele.) Ti, kdož provázeli, později i vychovávali a učili, se sice nacházeli v podřadném postavení, ale položili základ oboru, který se prostředky jiného než mocenského charakteru pokouší působením na jednotlivce a sociální skupin
 7. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní kompetence: . Kompetence k učení. Na konci základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení.

Sociální Pedagogika Jako Pomáhající Disciplín

ROZVOJ EKOSOCIÁLNÍ KOMPETENCE V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE - MOŽNOSTI A MEZE: Název anglicky: THE DEVELOPMENT OF ECOSOCIAL COMPETENCE IN SOCIAL PEDAGOGY - POSSIBILITIES AND LIMITS: Autoři: HORKÁ, Hana (203 Česká republika, garant). Vydání: první. Brno, Trendy v přípravě pedagogických pracovníků, od s. 41 - 50, 10 s. 2007. Nakladate sociální pedagogice, o kompetencích obecn ě a specificky o kompetencích sociálního peda-goga. Z poznatk ů uvedených v teoretické části práce vychází část praktická. V rámci vý-zkumného projektu byl vytvo řen dotazník kompetencí sociálního pedagoga. Respondenty byly studenti oboru sociální pedagogika se slovem kompetence v pedagogice stále zápasíme, slovo kompetence jsem vždy brala jako něco, o čem člověk s pomocí svých zkušeností a vzdělání reaguje např. jsem kompetentní odhadnou, že dítě je nemocné, ale nejsem kompetentní ho léčit (kompetence lékaře), nemůžu dělat sama závěry, jen doporučení výzkumu v sociální pedagogice. 4. Profese sociálního pedagoga v ČR: kvalifikace, kompetence, specifika a překryvy práce sociálního pedagoga a sociálního pracovníka, uplatnění sociálního pedagoga na trhu práce v ČR. 5. Sociální práce: vymezení disciplíny a jejího předmětu, vztah sociální práce a sociální

Systém sociální služeb - legislativa - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění (druhy služeb, příspěvek na péči, stupně závislosti, smlouva o poskytování sociálních služeb,); charakteristika základních sociálních služeb; standardy kvality v sociálních. Sociální kompetence - Pracovní sešit 2-- autor: Pavlas Martanová Veronika Sociální kompetence-- autor: Mikulaštík Milan 100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí-- autor: Portmannová Rosemar

Klíčové kompetence - Wikipedi

 1. Nové přístupy v sociální pedagogice. Obor sociální pedagogiky se neustále mění, stejně jako se proměňuje naše společnost a její problémy. Zapojujeme se proto do projektů, které pomáhají objevovat nové přístupy v rámci teoretické i praktické koncepce sociální pedagogiky
 2. Již v roce 2013 bylo hlavním cílem Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice prosadit profesi sociálního pe-dagoga do Zákona o pedagogických pracovnících, neboť se připravovala argumentace pro MŠMT a obě komory Parlamentu. Nicméně změna, která by napomohla školám naplňovat podpůrná opatření ve vztahu k dětem
 3. Diagnostika ve speciální pedagogice 1.Pojetí a význam diagnostiky v oboru speciální pedagogiky. Diagnostika = obecně je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik a jejich vzájemných vztahů a souvislostí
 4. V plánu si rozšiřujete znalosti a kompetence výběrem profilace se zaměřením na Osobnostní rozvoj a výchovu ve volném čase (předměty Reflektivní učení, Herní principy, Supervize a intervize zážitkově orientovaných kurzů, atd.) nebo na Dramatickou výchovu aplikovanou do prostředí sociální pedagogiky (předměty.
 5. že v České republice zatím sociální pracovníci v oblasti vzdělávání dětí se speciálními potřebami využíváni nejsou, nebo alespoň tak je chápe zákon. Přesto, jak bude dále prezentováno, jsou školní sociální pracovníci těmi, kdo může výrazně ulehčit integraci, a to všem zúčastněným osobám

kompetence - ABZ.cz: slovník cizích slo

1. Proměna speciální pedagogiky na přelomu tisíciletí (nová východiska speciální pedagogiky), aktuální pojetí speciální pedagogiky (vymezení, postavení v systému věd, aktuální terminologické proměny, ), současné trendy ve speciální pedagogice (pracovní uplatnění, sociální služby, chráněné bydlení, inkluze, deinstitucionalizace, Předmět Terapeutické metody ve speciální pedagogice 2, pro který je tato studijní opora primárně určena, byl v rámci výše uvedeného projektu modifikován a upraven tak, aby jej mohli studovat studenti s určitým handicapem schopnosti jako systematičnost, výdrž, schopnost samostatného myšlení, iniciativnost, sociální kompetence, je možné získat jen v dlouhodobém horizontu, na těchto schopnostech je třeba pracovat celá léta. Učitel či kolégium učitelů při tom musí mít hlubší znalosti vývojových zákonitostí dětské psychologie sociálního pedagoga a jeho kompetence. V záv ěru první kapitoly se dochází k tomu, že sociální pedagogika je svébytný obor a má své místo v pomáhajících profesích. Druhá kapitola je zam ěřena na logoterapii. Zabývá se teoretickými a filozofickými východisky logoterapie Cílem studijního programu je rozvinout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry reformy veřejné správy, a to především ve směru posílení profesionality činnosti v oblasti sociální, preventivní a výchovné práce. z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice

Předmět Prevence v sociální pedagogice (KKV / PSOP) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKV / PSOP - Prevence v sociální pedagogice, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP) SPECIALIZACE V PEDAGOGICE (7507 B) Sociální pedagogika Garant studia. Mgr. et Mgr Cílem studijního programu je rozvinout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry reformy veřejné správy, a to především ve směru posílení profesionality činnosti v oblasti sociální, preventivní a výchovné práce. diagnostiku aplikovanou v pedagogické situaci s využitím poznatků nejen z pedagogické psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, obecné psychologie a psychologie osobnosti, ale i didaktiky, teorie výchovy, speciální pedagogiky a mnoha dalších disciplín (dle potřeb klienta a diagnostikovaného případu) Sociální pedagog- jeho profese je blízká profesi učitele, psychologa, psychoterapeuta, ale v žádném případě ji nenahrazuje. Na rozdíl od pedagoga nemá učební plán, osnovy, Hlavní fce sociálního pedagoga lze v zásadě charakterizovat dvěma oblastmi: činnost integrační a činnost rozvojová

Sociální pedagog je odborný pedagog, jehož kvalifikace se zaměřuje na děti, mládež i celé spektrum dospělých, v oblasti pomáhajících profesí. Pojem sociálního pedagoga a s tím spojené chápaní této profese však není zcela jednoznačné. Jednou z hlavních příčin je široká škála možnosti působení sociálního pedagoga kompetence. Na základě poznatků, dovedností a kompetencí získaných během studia je absolvent vybaven pro různé adekvátní pozice v sociální a sociálně pedagogické oblasti a pro sociálně výchovné působení.Dokáže řešit sociální problémy klientů, poskytovat výchovné a sociálně právn V době další technologické revoluce patří obor sociální pedagogika a poradenství k oborům technikou nenahraditelným a společenská poptávka po kvalitních absolventech je na vzestupu. Magisterský navazující obor Sociální pedagogika a poradenství dále rozvíjí poznatky a kompetence, které studenti nabyli při studiu. Přístupy k sociální pedagogice. Významní současní představitelé sociální pedagogiky v České republice a v zahraničí. 5. Metody sociální pedagogiky, jejich aplikace v kontextu jednotlivých cílových skupin a situací. Metody sociální pedagogiky vyplývající z pedagogiky a sociální práce. 6 Oč nám v sociální pedagogice jde? Zvláštní důraz na tato témata: •Osobnost vychovatele -Nejen profesní kompetence •Hodnotová výchova •Doprovázení mladého člověka na cestě hledání vlastní identity a životní vize •Výchova dětí a mladých lidí se sociálními problémy •Metody nedirektivní výchov

Pedagogika Věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti. Původ názvu v antickém Řecku - paidagógos - otrok pečující o děti ze zámožných rodin (pais - dítě, agein - vést), poté se výraz přenesl do antické latiny paedagogus - vzdělaný otrok, ale i učitel. Z latiny výraz převzala řada. Sociologie - věda o lidské společnosti a úloze člověka v ní. Popisuje sociální vztahy mezi lidmi, institucemi a ve společnosti obecně; Logika - studuje objektivní podmínky správnosti, myšlenkovou cestu, která vede k daným závěrům. Etika - zabývá se morálkou a mravností Doporučení: Předměty společného základu učitelského studia na FI MU v Brně by bylo vhodné absolvovat v pořadí: a) Z290 vývojová a sociální psychologie pro učitele, b) Z 390 Školní pedagogika, c) Z391 Obecná a alternativní didaktika, d) Z090 Speciální pedagogik a

V kompexním diagnostickém přístupu má své místo i speciálněpedagogické odborné vyšetření, prováděné odborníky v pedagogicko- psychologických poradnách nebo speciálně pedagogických centrech. Speciální pedagogové a psychologové se při vyšetření zaměřují především na diagnostiku následujících oblastí Sociální politika-- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace.-- autor: Šafr Jiří Teorie sociální práce I-- autor: Mátel Andrej Sociální péče 2. díl-- autor: Arnoldová Ann Multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí (Miloslav Jůzl) PDF, MOBI, HTML, EPUB; s. 126-129: Roman, N. V. (2015) Parenting. Behaviors, Cultural influences and Impact on Childhood Health and Well-being (Aleš Sekot) PDF, MOBI, HTML, EPUB; INFORMACE. s. 130: Valná hromada Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice. Klíčové kompetence; Sociometrie je metoda sloužící k analýze struktury sociální skupiny a její dynamiky. Sémantický diferenciál se využívá při průzkumu trhu, zjišťování veřejného mínění, v reklamě. V pedagogice můžete využít tuto metodu ke zkoumání toho, jak se v sémantickém prostoru lidí liší. kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a ob čanské . Pátá a šestá kapitola se pak podrobn ě v ěnuje dv ěma vybraným kompetencím, a to kompetencím k učení a kompetencím komunikativním

Věříme, že rozšiřování portfolia vědomostí a praktických dovedností odborníků nejen v sociální oblasti, ale také v pedagogice či úředníků, může významně napomoci ke zkvalitnění jejich práce. A to se v dalším kroku odrazí i na zvýšené profesionalitě jejich práce s klienty či dětmi Pojem kompetence se v něm neuvádí. Svůj přehled kategorizují na cíle individuální a sociální, cíle obecné a specifi cké, cíle formální (formativní) a cíle materiální (informativní), (1948), který již ve své Pedagogice.

sociální kompetence - ABZ

Diagnostika je oblast speciální pedagogiky, která slouží k zjišťování handicapů v různých oblastech vývoje jedince. Mezi základní pojmy patří diagnostika, diagnóza, speciálně pedagogická diagnostika a diagnostika v oblasti fyzické, psychické a sociální. Pokud hovoříme o speciálně.. 1. dílčí kompetence oborové + kompetence didaktiky oboru / v jiném pojetí psychodidaktické kompetence, 2. kompetence pedagogické a kompetence psychologické. V pedagogické teorii nastal od 90. let ústup od důrazu na oborovou od-bornost a pozornost se přesunula k pedagogickým a psychologický

MÜLLER, O. Improvizační kompetence v dramatoterapii. In MAJZLANOVÁ, K. (ed.) Nové trendy v dramatoterapii (sborník z mezinárodní dramatoterapeutické konference Nové smery v dramatoterapii). 1. vyd. Bratislava: Geotropos, 2008, s. 70-72. ISBN 978-80-969238-2-3 Specializace v pedagogice. tak i praktickém. V teoretické části jsou zmíněny a prozkoumány oblasti sociálních kompetencí učitele, a to včetně rozvoje, ale také osobnosti učitele, jeho sebe rozvíjení, sebereflexe, interakce i sociální percepce. Dále je zmíněno i klima třídy a tvořivost i inovace v práci učitele a v. Program navazuje na bakalářské studijní programy akreditované na Fakultě veřejných politik v Opavě (Sociální politika a sociální práce, studijní obor Veřejná správa a sociální politika, Sociální politika a sociální práce, Specializace v pedagogice - obor Sociální patologie a prevence) i na dalších součástech Slezské univerzity v Opavě (např

Ta se vyvíjí za spolupůsobení sociální kompetence, kompetence ve vztahu k vlastní osobě a kompetence v oblasti metod. Sociální kompetence: schopnost týmové spolupráce; kooperativnost; schopnost čelit konfliktním situacím; komunikativnost; Kompetence ve vztahu k vlastní osobě. kompetentní zacházení se sebou samým, s. v oboru Teorie výtvarné výchovy. V roce 2009 absolvovala studium jednooborové psychologie . na FF UP v Olomouci. V letech 1999-2002 absolvovala sebezkušenostní výcvik v arteterapii. Působí jako odborný asistent na katedře křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické . fakulty University Palackého v Olomouci Praktické využití terapií v Ústavech sociální p připraven a vzdělán v oblasti svého působení a měla by být ujasněna jeho kompetence při různých problémech klienta. Musí také přijmout riziko pomalých změn, případně v německé speciální pedagogice,2 odpovídá vývoji člověka a pokouší se jej napodobit Základní kompetence speciálního pedagoga, hodnoty a hodnotová etika. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Rozvoj morálního vědomí žáků. 6. Inkluzivní pedagogika a strategické cíle v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a sociální politiky v České republice a Evroé unii

e-Pedagogium 2020, 20(2):25-36 | DOI: 10.5507/epd.2020.009 Efektivita využívání modelu formování sociální kompetence u předškolních dětí s mentálním postižení Nej čast ěji to byla sociální psychologie, metody rozvoje osobnosti, problematika pozitivního myšlení atd. Definitivní rozhodnutí ale padlo až v pr ůběhu p ředm ětu komunikace v zimním semestru na UPOL. Dalším důvodem psaní diplomové práce na téma komunikace je to, že v budoucnu se chc B7507 Specializace v pedagogice 7507R062 Anglický jazyk - specializace v pedagogice Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), znalosti lexikálně

Projekty Katedra sociální pedagogik

Text v plné verzi HENDL, Jan: Symbolický interakcionismus a kvalitativní výzkum. Aktuální otázky kinantropologie, sborník ze semináře sekce pedagogické kinantropologie (eds. Hošek, V., Kovář R.) Praha : Karlova Universita 1998, s. 30-34. Text v plné verz - volba povolání, poradenství v nezamstnanosti 5) Sociáln -právní poradenství - sociální zabezpeþení, bydlení, orientace v systému sociální politiky, zam stnávání 6) Technicko-kompenzaní poradenství - zejména doporuení, úprava kompenzaþních pomůcek; bezbariérové úpravy apod. 7) Pastoraní innos #11. Zpět na obsah / Back to content. RECENZE: Terapie ve speciální pedagogice REVIEW: . Petra Sobková. V letošním roce (2014) vydává nakladatelství Grada druhé přepracované vydání publikace Terapie ve speciální pedagogice.Tato monografie je dílem kolektivu autorů, kteří jsou dlouholetými vědeckými pracovníky, působí v oblasti vědy a výzkumu a jejichž odborné.

Sociální kompetence učitele na SOŠ Specializace v pedagogice. Institutions assigning rank oddělení pedagogických a psychologických studií. Předpokládané vstupní kompetence: navrhnout design výzkumu v pedagogice, doložit v předloženém projektu diserta ční práce 6) osvojit si etické zásady ve v ědě a výzkumu. AD 1) Formulace výzkumného problému, formulace výzkumné otázky, hodnocení stavu WINCH, P. Idea sociální v. Politické a sociální kompetence, např. schopnost přijmout odpovědnost, podílet se na skupinových rozhodnutích, řešit konflikty nenásilným způsobem a podílet se na fungování a rozvíjení demokratických institucí. Kompetence vztahující se k životu v multikulturní společnosti

Zobrazit minimální záznam. Logoterapeutické pojetí smyslu života a jeho využití v sociální pedagogice Meaning of life logotherapy way and its aplication in social pedagogi Vysoká škola Humanitas v Sosnowci - Fakulta společenských studií Vsetín, Management vzdělávání, Předškolní pedagogika, Transkulturní edukace, Pedagogika volnočasových aktivit, Sociální pedagogika, Psychologi Teorie a metodika environmentální edukace v sociální pedagogice, environmentální osvěta v ČR, environmentální minimum, obsah, cíle a metody práce ekologické a environmentální výchovy a výchovy pro udržitelný rozvoj. 4. Vzdělávací programy pro ekologickou výchovu a environmentální edukaci 5

Diagnostika ve speciální pedagogice - PETR KULIČK

výběrů v kvantitativním výzkumu - náhodné a nenáhodné výběry, popis procesu sběru dat, výhody a nevýhody jednotlivých výběrů. Typy výběrů pro kvalitativní výzkum. Inferenční statistika - t-testy, F-testy, chí-kvadrát test a regresní analýza. 5. Smíšený výzkum v pedagogice. Podstata, výhody a nevýhody Dostáváme se tak na pomezí sociální práce a pedagogických oborů. Sociální práce má poměrně blízko zejména k sociální pedagogice. I přesto, že v naší zemi jsou to dvě samostatné disciplíny, nacházíme u nich řadu průsečíků, mnohdy se ve svých cílech i metodách překrývají

Chci studovat Katedra sociální pedagogik

Kompetence k učení a možnosti jejího rozvíjení a hodnocení: vymezení pojmu a přehled současných přístupů Založení Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice Eva Machů ISSN: 1805-9511 (on-line) ISSN: 1211-4669 (print). Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje Žák je úzkostný v sociálním kontaktu. Žák projevuje zvýšenou emoční reaktivitu. Žák má sníženou úroveň adaptability. Žák má nedostatečné sociální a komunikační kompetence. Žák má problémy s navazováním vztahů se spolužáky. Žák vykazuje nízké, nebo naopak nepřiměřeně vysoké sebepojetí zpracování. V příloze k textu jsou p řiložené vybrané powerpointové prezentace. V první kapitole Inkluze, inkluzivní pedagogika, podp ůrná opat ření je uveden výklad pojm ů, jako je inkluze, inkluzivní pedagogika, vývoj inkluzivní školy, index in B-SP Specializace v pedagogice: Podporuje kompetence v oblasti sebevzdělávání a celoživotního učení žáků. Dokáže pružně reagovat na nejnovější trendy v souladu s vývojem vědeckého poznání v rámci své odbornosti. Sociální partnerství školy: zápočet: 2 Kompetence ve vzdělávání dospělých : pedagogické, andragogické a sociální aspekty / Hlavní autor: Veteška, Jaroslav, 1973- Vydáno: (2010) Teorie a praxe kompetence v andragogice, pedagogice a řízení / Hlavní autor: Veteška, Jaroslav, 1973- Vydáno: (2008) Kompetence.

Diplomová práce Lenka Španihelová Logoterapeutické pojetí

Storytelling, klíčová kompetence pedagoga Storytelling v překladu z angličtiny znamená vyprávění příběhu,jedná se o interaktivní formu sdělení příběhu, většinou tato interakce probíhá živě, výchovný postup používaný v moderní pedagogice sociální pedagogiky v recenzovaných časopisech, - etablovat katedru v rámci ČR jako významné . sociálněpedagogické pracoviště. Vytvořit model systematického pregraduálního a celoživotního vzdělávání učitelů v sociální pedagogice, který bude vycházet z paradigmatu . sociální pedagogiky jako životní pomoci e) Kompetence: Pojem, který se nyní uplatňuje v české i zahraniční pedagogice a kurikulárních dokumentech, snažící se postihnout, že cílem vzdělávání není jen osvojení poznatků a dovedností, ale i vytváření způsobilostí potřebných pro život neb Terapie v sociální pedagogice: 7VIKT: Kompetence sociálního pedagoga v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy: bakalářská : 2010 : Kokorudová Sylva: Ústavní výchova internátního typu ve srovnání s výchovou v systému rodinných buněk: bakalářská • Autor věty: v sociální pedagogice platí více než v kterékoli jiné pedagogické disciplíně, že její cíle se mění se změnami společnosti v konkrétním čase na konkrétním území • John Locke - nezastával svobodnou výchovu • Jean Jack Rousseau - napsal knihu Emil, čili o výchov

Chci studovat na „pedáku - Detail oboru: Sociální pedagogik

Publikace J

Prevence v sociální pedagogice - CMTF - UP - Studentino

PF JU - Sekce pedagogických a psychologických programů

- v užším slova smyslu- obor, zaměřený na výchovu a vzdělávání určité cílové skupiny, která je něčím znevýhodněna - v širším slova smyslu- obor, jehož cílem je jedince se znevýhodněním začlenit do společnosti toto pojetí přesahuje do sociální sféry= přiblížení sociální pedagogice Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klientely: Julius Sekera, Zdeněk Mlčák: Rok: 2006 Psychologické poradenství v sociální práci: Julius Sekera, Karel Paulík: Rok: 2002: Terapie v sociální pedagogice: 77ED2: Projektový seminář k diplomové práci 2: 77EEM: Reedukace dětí a ml. s por. Efektivita využívání modelu formování sociální kompetence u předškolních dětí s mentálním postižením Články Effectiveness of the use of social competence formation model in preschool children with intellectual disabilities Anna Kurienkova, Yuliia Bondarenko. e-Pedagogium 2020, 20(2):25-36 | DOI: 10.5507/epd.2020.00 Současné trendy, metody a formy využitelné v pedagogice volného času: zážitková pedagogika, kooperativní učení, pedagogický projekt, konstruktivistické pojetí pedagogické práce. Školská řízení pro zájmové vzdělávání a další organizace a instituce nabízející neformální vzdělávání (dětí a mládeže)

Profese sociálního pedagoga, předpoklady a kompetence

ZEZULKOVÁ, Eva. (2015) Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Centrum empirických výzkumů, FVP SLU v Opavě. Otázka v sociální nerovnosti v procesu inkluzivního vzdělávání BAGO, Gustav a kolektiv. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita. Energie, pohyb, smys

Jarmila Kliková

Vzdělávání učitelů v dynamice vývoje společnosti . Učitelské sbory základních škol jako činitel efektivity práce školy . Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti . Sociální klima vzdělávací instituce a její proměny . Náměty témat disertací prací katedry pedagogiky PedF UK - aktivity v přirozeném prostoru, aktivity s medii a v kyberprostoru, Volný čas a sociální zrání. Výchova mimo vyučování. Osobnost pedagoga volného času. Výchovné instituce ve volném čase. Moderní přístupy v pedagogice volného času (animace, prožitková pedagogika, streetwork, peer programy) B7507 Specializace v pedagogice N6101 Filozofie N6703 Sociologie N7105 Historické vědy N7503 Učitelství pro základní školy N7507 Specializace v pedagogice P6101 Filozofie P7105 Historické vědy b) Termíny přijímacích zkoušek: 1.kolo B6101, B6107, B7310, B7507 8. 6. 2015 B6703, B7105 9. 6. 2015 N6101, N6703, N7105, N7503, N7507 15. 6 EVROPSKÝSOCIÁLNÍFOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍBUDOUCNOSTI VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Emoční vývoj v období dospíván Specializace v pedagogice (N7507) Studijní obor / Specializace Sociální pedagogika (7502T011/14 - A14) Stupeň získané kvalifikace Navazující Forma studia Kombinovaná Standardní doba studia 2 roky Počet ECTS kreditů 120 Udělovaná kvalifikace Magistr (7

 • Kuřecí čína s hranolkama.
 • Jak klíčit.
 • Evropská výstava psů 2019.
 • Termální lázně u popradu.
 • Edgar allan poe filmy.
 • Bakalari trivis jihlava.
 • Kočičí přání e shop.
 • Slovenský country zpěvák.
 • Akm cena.
 • Funkce a struktura rodiny.
 • Múza kniha.
 • Saudkova.
 • Sousedi od vedle.
 • Společné znaky savců.
 • 40 s&w black mamba.
 • Město volary.
 • Psí útulek plzeň jih.
 • Slovo protikladné ke slovu radost.
 • Call of cthulhu steam.
 • Kabelky pierre cardin.
 • Radiolokátor křížovky.
 • Radegast nošovice volná místa.
 • Cyka blyat prekladac.
 • Kniha android sny.
 • Řízení lidských zdrojů armstrong.
 • Thule company.
 • Příběh služebnice online 1x03.
 • Horoskop na tento týden lev.
 • Fryderyka chopina skladby.
 • Dean potter.
 • Olympic texty piesní.
 • Tropea italy.
 • Prodej sudu.
 • Tamoxifen vedlejší účinky.
 • Čip pre.
 • Online filmy zdarma.
 • Pergoly cz.
 • Tatralandia sleva.
 • Bodytec rezervace.
 • Kočárky pro panenky levně.
 • Okrasne kere kvetouci.