Home

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pdf

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k

Žádám o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství z důvodu uzavření Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Author: jirinareh Created Date: 4/11/2019 11:15:22 AM. Byl(a) jsem poučen(a) o uznání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v daném státě (resp. jeho případném vyšším ověření). Dále jsem byl(a) jsem poučena o tom, že manželství nemůže být uzavřeno: s osobu stejného pohlaví nezletilým, který není plně svéprávn Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 1. Základní informace k životní situaci. Snoubenec, který je státním občanem České republiky nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen bezdomovec) s povoleným pobytem na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před.

VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 3/3 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za vydání Vysvědčení se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Žádost o vydání Vysvědčení je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání INFORMACE O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ S CIZINCEM Doklady, které potřebuje cizinec k uzavření manželství: 1) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Tento doklad vystaví Zastupitelský úřad příslušného státu v ČR nebo také příslušný úřad vmístě trvalého pobytu cizince v jeho domovském státě

• Vysvědčení (doklad) o právní způsobilosti k uzavření manželství musí obsahovat: - jména a příjmení, datum a místo narození snoubenců - údaj o mís tě trvalého pobytu (adresa trvalého pobytu, která může být v domovském státě cizince nebo i v ČR Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokážou právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (pdf, 452. 2. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství musejí mít i občané členských zemí Evroé unie. Vysvědčení (doklad) o právní způsobilosti k uzavření manželství musí obsahovat: Jména a příjmení, datum a místo narození snoubenc vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6 měsíců k datu sňatku a musí obsahovat informaci , že podle právního řádu, případně ústavy dotčeného státu je občan tohoto státu oprávněn uzavřít manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství i Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné form k Vašemu dotazu sděluji, že vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na matrice, dle místa trvalého pobytu žadatele. Aby mohl být tento doklad vydán, je třeba předložit dle osobního stavu následující doklady: rodný list (originál) popř. právoplatný rozsudek o rozvodu (originál 500,- Kč - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině; V případě obsazených oddávacích termínů je možné po domluvě s matrikou povolit uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství lze žádat osobně na našem velvyslanectví v Madridu nebo na kterémkoli z našich honorárních konzulátů. Zastupitelský úřad žádost postupuje příslušnému matričnímu úřadu v ČR. Vyřízení žádosti trvá přibližně 2 měsíce Manželství - základní informace (7.12.2018) Doklady potřebné při podávání žádosti o uzavření manželství (21.12.2017) Svatby mimo určené místo, tedy mimo obřadní síň města Mostu (21.12.2017) Osvědčení pro uzavření církevního sňatku (21.12.2017) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (21.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 1. Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství* Žádost o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve* * Tento formulář je pouze informativní. Žádost je třeba projednat na matrice. Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklad
 2. 500 Kč - Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Radou města (standardně) stanovená doba pro svatební obřady je každá první sobota v měsíci, úředně určenou místností je Obřadní místnost MÚ Nový Bydžov (bez poplatku) a Velká zasedací místnost Radnice (poplatek 1.200 Kč)
 3. K žádosti o vydání vysvědčení žadatel(ka) předložil(a) dle § 46 odst. 2 z. č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tyto doklady: 1) Žádost 2) Kopie vydaného vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 3) Rodný list žadatele(ky) 4) Oddací list 5) Úmrtní lis
 4. Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství [PDF, 111 kB] Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku [PDF, 94 kB] (6.6.2019
 5. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, případně ke vstupu do registrovaného partnerství, je dokladem o způsobilosti uzavření manželství nebo vzniku partnerství podle českého práva a český státní občan jej předkládá při uzavření manželství v zahraničí

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství státního občana ČR v cizině vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen bezdomovec) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Užitečné odkazy Další užitečné informace z různých oblastí výkonu veřejné správy Dotazník k uzavření manželství: PDF: Dotazník k uzavření manželství - příloha - svědci a rodiče snoubenců: DOC: Církevní sňatek - žádost o vydání osvědčení: DOC: Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství: DOC: Dotazník k uzavření registrovaného partnerství: PDF Na vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatele se uvádějí i osobní údaje muže či ženy, se kterým má být manželství uzavřeno; za tímto účelem je třeba sdělit matričnímu úřadu jeho jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu

Uzavření manželství státního občana České republiky s

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině; Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině; Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupou do registrovaného partnerství v cizině; Povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně stanovenou dob Platné znění saského nařízení Sächsische Quarantäne-Verordnung - včetně výjimek (v platnost vstoupilo 2. 11. 2020): Quarantäne-VO (PDF, 123 KB) Výjimky z nařízení doporučujeme ověřit u příslušných německých úřadů - viz odkazy v níže přiložené tabulce, dále příslušné krajské hygienické stanice a na webové stránce velvyslanectví Německa v Praze Pokud občané ČR chtějí uzavřít manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině, pak předkládají zastupitelskému úřadu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Toto vysvědčení předkládá i občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině před orgánem cizího státu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců od vydání 23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Stránky Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz 24 Související životní situace a návody, jak je řeši Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství podle § 45 a § 46 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a § 30 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikác

Uzavření manželství s cizincem cicpraha

 1. Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství . Odkazy. Dokument PDF [PDF, 25 kB] Dokument DOC [DOC, 24 kB] Zodpovídá: Správce Stránek Vytvořeno / změněno: 25.3.2015 / 25.3.2015. Kontex
 2. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (bezdomovec). Předkládá se při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině
 3. INFORMACE O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ S CIZINCEM Doklady, které potřebuje cizinec k uzavření manželství: 1) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Tento doklad vystaví zastupitelský úřad příslušného státu v ČR nebo také úřad v místě trvalého pobytu cizince v jeho domovském státě
 4. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen bezdomovec)
 5. v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství. Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelé manželky, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera. Jde-li o cizince, úmrtní list není třeb
 6. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem. Vysvědčení vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého.
 7. Na tomto místě najdete všechny žádosti a formuláře, které můžete potřebovat ve styku s úřadem, přehledně rozdělené podle jednotlivých odborů. Jaké další náležitosti budete v konkrétních případech potřebovat k vyřízení agendy, najdete v sekci potřebuji vyřídit. Žádost či formulář stačí vyplnit a společně se všemi potřebnými dokumenty osobně.

Vysvědčení je požadováno k uzavření manželství v (uveďte stát): Údaje o snoubenci: Jméno a příjmení: Datum a místo narození: Státní občanství: Trvalé bydliště: V Dne Podpis žadatele Potvrzuji, že jsem převzal/a Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a současně prohlašuji, že jsem byl/a. Matriční úřad je povinen vydat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů. Související dokumenty: Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství [PDF 129.7 kB

Matrika manželství: Hradec Králov

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven. Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč. Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu. Lhůty. Lhůty nejsou stanoveny. Další účastníci a činnosti. Další. [perex] Vysvědčení o právní způsobilosti se vydává na žádost občana, který hodlá uzavřít manželství v cizině nebo s cizincem. [/perex] Občan, který uzavírá manželství v cizině, podá žádost o vysvědčení o právní způsobilosti podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území ČR Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. Poplatky a termíny Poplatky Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti. Lhůt K uzavření manželství státního občana ČR v cizině vystaví matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu tzv. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Tento doklad obsahuje mimo jiné rovněž údaje o osobním stavu, trvalém pobytu a státním občanství žadatele Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství se vydává na žádost: - státního občana České republiky, - bezdomovce, - nebo - jimi zplnomocněné fyzické osoby. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situac

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR matriční úřad příslušný dle trvalého, případně posledního trvalého bydliště žadatele v ČR. Pokud žadatel v ČR nikdy trvalý pobyt neměl, vydá vysvědčení Úřad městské části Praha 1. 09 Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem: 500,- Vydání duplikátu oddacího listu: 100,- Kč 13 Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství dle § 45 zák. č. 301/2000 Sb. (typ: PDF, velikost: 219.50 Kb) Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství dle § 45 zák. č. 301/2000 Sb. 01.01.201 Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (bezdomovce); předkládá se při uzavření manželství v cizině Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců od vydání. 23 . Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě. Stránky Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz . 24 . Související životní situace a návody, jak je řešit. 2

Manželství a registrované partnerství - vydání Vysvědčení

se o dokument rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství. Tyto tiskopisy mají nové zajišťovacími prvky proti jejich padělání a pozměnění. Matričním úřadů se tímto právním. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem vydá matriční úřad (správní odbor) podle místa trvalého pobytu na žádost. Nutné předložit: občanský průkaz nebo cestovní doklad, popř. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, potvrzení o osobním stav

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o cizince; vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o občana České republiky při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republik Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství . Na základě žádosti občana ČR, který chce uzavřít manželství v cizině, vydá matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Platnost dokladu je 6 měsíců ode dne vydání snoubenec, který je cizincem dále předloží vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství přeložené úředním překladatelem do českého jazyka a opatřené příslušným vyšším ověřením, potvrzení z cizinecké policie o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být starší 7. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců ode dne vydání. K jeho vystavení je nutné předložit: • doklad totožnosti • rodný list • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky, případně osoba bez státní příslušnosti, která má povolen trvalý pobyt na území ČR dle zvláštních právních předpisů, při uzavření manželství v cizině, a to rovněž před zastupitelským úřadem ČR v cizině

Matrika Praha

 1. Uzavření manželství; Změna jména nebo příjmení; Narození, uzavření manželství, registrované partnerství, úmrtí státních občanů ČR v cizině; Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství; Vydání matričních dokladů (rodný, oddací, úmrtní list) Evidence obyvatel. Změna místa trvalého pobyt
 2. Vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vydání Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství 06.01.2015 Vydání Osvědčení k církevnímu sňatk
 3. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců od jeho vydání. Vysvědčení vydá na žádost občana nebo osoby bez státního občanství, resp. jejich zmocněnce
 4. d) vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500,- Kč Poplatek a) - c) se vybírá pouze od jednoho ze snoubenců. Poplatek c) se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu
 5. 500 Kč - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. b/ poplatky za služby nad rámec bezplatného obřadu: 3000 Kč - uzavření manželství na jiném místě než stanovila Rada města Olomouce (tj. mimo obřadní síň olomoucké radnice)

Video: Portál občana - Životní situac

500 Kč: za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem. Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou a jsou splatné před provedením úkonu. Další účastníc +420 321 456 987. info@domenaobce.cz. Klenčí pod Čerchove

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření

d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500,- Kč. Poznámky: Poplatek podle písmene a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zadvystopravzpus.doc 25 kB: 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 500,- Kč. Hradí se v hotovosti při podání žádosti. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízen Svozový plán na rok 2020. Odpad velký r.2020.xlsx (34.9 kB

Title: Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření maželství v cizině Author: Jadrná Ivana Created Date: 2/28/2019 1:53:14 P Jde-li o narození, uzavření manželství, vznik partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydává Úřad městské části Brno-střed, Zvláštní matrika. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad podle místa trvalého pobytu žadatele Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. Informaci o postupu při zajištění vyššího ověření dokladů, které byly vydány matričními úřady v ČR, poskytne na žádost kterýkoli matriční úřad Žádost o vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstv Žádám o vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s : rozsudek o rozvodu manželství 4) jiné doklady : Údaje ověřila: Jolana Novotná, matrikářka. Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.pdf [PDF, 211 kB] Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.doc [DOC, 30 kB

Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Žádám o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině: Údaje o žadateli/žadatelce*) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. * Formuláře. Formuláře pro žádost nejsou stanoveny. * Poplatky. Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši . 500,- K

Za vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem zaplatí snoubenec 500 Kč. Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu. Lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny Základní informace k životní situaci. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen bezdomovec) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Pokud občané ČR chtějí uzavřít manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině, pak předkládají zastupitelskému úřadu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (bezdomovce); předkládá se při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Vysvědčení vydá na žádost občana matriční úřad podle místa trvalého pobytu. Vysvědčení obsahuje: Jméno a příjmení snoubence. Datum a místo narození. Rodné číslo. Osobní stav. Údaj o místu trvalého pobytu. Státní občanství Manželství - vydání Osvědčení k církevnímu sňatku Manželství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Jméno a příjmení - ženské příjmení Vydávání matričních dokladů - duplikáty Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed Kontaktní osob Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku.pdf Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 506,55 kB Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství 4. Základní informace k životní situaci Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství případně ke vstupu do registrovaného partnerství je dokladem o způsobilosti uzavření manželství nebo vzniku partnerství podle českého práva a.

 • Divoké kočky online.
 • Cr dvojka jak to vidí.
 • Eurosport tv live streaming free.
 • Species 1995 csfd.
 • Zoo praha jižní vchod.
 • Histaminová intolerance eliminační dieta.
 • Cough cesky.
 • Tomáš roubal montana.
 • Developerské projekty brno 2019.
 • Bělá pod pradědem penzion.
 • Tisk knihy ostrava.
 • Provence styl obývák.
 • Silicon valley 6 řada.
 • Věnec z papírových růží.
 • Wordpress nezabezpečeno.
 • Nemocnice pardubice.
 • Co je mortalita.
 • Dršťky recepty.
 • Bmw e21 inzerce.
 • Škyťák anglicky.
 • Jacob veldhuyzen van zanten.
 • Silvestr 2001 šlapeto.
 • Clip in vlasy cerne.
 • Vidly hotel.
 • Balea sérum na řasy.
 • Účinky záření na molekulární úrovni.
 • Mastektomie.
 • Miminko 12 týden.
 • Nejrychlejší auto v gta 5.
 • Jídelní stůl 110x70 bílý.
 • Vietnam obyvatelstvo.
 • Text ze scanu.
 • Kardol.
 • Senzorická deprivace brno.
 • Enkolit 5kg.
 • Samsung galaxy a8 android 8.
 • Vyrob si hudební nastroj.
 • Finanční svoboda hra.
 • 10 božích přikázání.
 • Medik8 krémy.
 • Hodinky nixon bazar.