Home

Katabolismus lipidů

Hydrolýza složených lipidů [upravit | editovat zdroj] V potravě přijímáme velké množství lipidů složených, a to hlavně fosfolipidů. Jejich hydrolýzu katalyzuje enzym fosfolipáza A2. Ta odštěpuje mastnou kyselinu z glycerolu a vzniká tak samostatná mastná kyselina a lysofosfolipid. Využití lipidů k produkci energie probíhá ve třech základních fázích: 1) Mobilizace lipidů - hydrolýza TAG na MK a glycerol a jejich transport krví. 2) Aktivace MK v cytosolu a jejich transport do matrix mitochondrií. 3) β-oxidace: odbourávání MK na acetyl~CoA, jenž vstupuje do Krebsova cyklu, či se z něj tvoří ketolátk

Katabolismus tuků. Charakteristika lipidů. Lipidy - triacylglyceroly jsou estery vyšších mastných kyselin a glycerolu. Mastnými kyselinami bývají kyselina palmitová 16:0, olejová18:1,9, linolová 18:2;9,12 a stearová18:0. Stejně jako glukosa jsou triacylglyceroly metabolicky oxidovány na CO2 a H2O Poruchy transportu lipidů. Klasifikace hyperlipoproteinemií se opírala v minulosti především o Fredricksonovo elektroforetické schéma, které umožňovalo rozdělit hyperlipoproteinemie do šesti skupin označených římskými číslicemi I až V, přičemž typ II má podskupinu IIa a IIb.V současné době se od této klasifikace ustupuje Katabolismus je soubor rozkladných dějů, tj. procesů, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (katabolity). Při těchto dějích se obvykle uvolňuje energie.Příkladem katabolického procesu je třeba buněčné dýchání.U procesu nedochazí ke spotřebovávání energie = exergonické děje Katabolismus Stav, kdy organismus uvolňuje energii a procesy štěpí látky sobě vlastní. Vzniká při nedostatečném přísunu živin do organismu. Jak již bylo výše uvedeno, vstřebat se může pouze elementární podoba lipidů, tedy mastné kyseliny, Je tedy třeba, aby se složené tuky nejprve rozštěpily

Trávení lipidů. Triacylglyceroly jsou transportovány ve formě lipoproteinových částic Trávení lipidů . proteiny aminokyseliny polysacharidy glukosa lipidy Glycerol + mastné kyseliny I. fáze II. fáze III. fáze Katabolismus - chemoorganotrofní aerobní. - lipolýza - beta oxidace mastných kyseli Katabolismus jejich uhlíkatých skeletů pokrývá přibližně 10-15 % energetických nároků našeho těla. Aminokyseliny také mohou sloužit jako substráty (prekurzory) pro biosyntézu ostatních živin - sacharidů (glukoneogeneze) a lipidů. Nyní si probereme zvlášť osud aminodusíku a metabolismus uhlíkatého skeletu aminokyselin

Katabolismus lipidů. Trávení lipidů probíhá na fázovém rozhraní tuk - voda (z důvodu jejich nerozpustnosti ve vodě). Štěpení lipidů začíná v žaludku, kde jsou z důvodu silně kyselého prostředí (kyselina chlorovodíková) štěpeny pouze mléčné tuky poruchy metabolismu lipidů. Patologické podmínky vyplývající z abnormálního anabolismus a katabolismus lipidů v těle. Kód deskriptoru: C18.452.58 katabolismus = rozklad složitých látek na jednodušší, energie vzniká esenciální látky - tělo je neumí samo vyrobit, musí je přijímat v potravě bazální metabolismus: množství energie potřebné k udržení základních životních funkcí při optimální teplotě a v klidu (muži 6 800 kJ, ženy 5 600 kJ Oxidací lipidů vzniká obecně více energie, než oxidací sacharidů (např. úplnou oxidací 1 molekuly kyseliny palmitové vzniká 129 molekul adenosintrifosfátu). Jestliže si organismus nemůže jinak zajistit molekuly acetylkoenzymu A a koenzymů, začne přeměňovat a využívat právě lipidy

jádrem nepolárních lipidů (triacylglyceroly, cholesterol), obklopeným polárními lipidy a apolipoproteiny. Podle obsahu lipidů, který přímo určuje jejich hustotu, dělíme krevní lipoproteiny na chylomikrony (obsah lipidů 99 %), lipoproteiny s velmi nízkou hustotou (angl. v ery l ow d ensity Katabolismus lipidů triacylglyceroly mastné kyseliny + glycerol ketolátky acetyl-CoA CO 2 + H 2 O + energie lipolýza-oxidace CO 2 + H 2 O + energie utilizace ketolátek v extrahepatálních tkáních citrátový cyklus + dýchací řetězec chylomikrony + VLDL (lipoproteinová lipasa, insulin) zásobní tuky (hormon sensitivní lipasa. Fyziologický význam lipidů lipidy jsou d)-(1 ůležitým zdrojem energie (TAG) tuková tkáň (s TAG) tvoří u štíhlého člověka cca 1/5 tělesné váhy a reprezentuje zásobu cca 570 000 kJ, což by stačilo na cca 3 měsíce úplného hladovění - (2) výchozím materiálem pro tvorbu celé řady látek (CH

Katabolismus sacharidů. Sacharidy jsou nejdůležitější zdroj energie (označujeme jej za rychlý) pro heterotrofní organismy. Rychlý je z toho prostého důvodu, že se při něm odbourává glukóza, a tento proces je poměrně rychlý. Zároveň se se sacharidy s potravou dostává do těla vláknina, tedy neergetická složka potravy • Katabolismus lipidů - enzym - lipáza - štěpení na glycerol a VMK - VMK - reesterifikace ve střevech - β-oxidace - lineova spirála - při každé otočce se odbourají 2 uhlíky →přírodní VMK sudý počet uhlíků - na jednu otočku 5 molekul ATP - konečný produkt je acetyl koenzym A, ten vstupuje do.

Lipidy a jejich metabolismus - WikiSkript

11. Odbourávání lipidů a metabolismus ketolátek • Funkce ..

1. Vznik sacharidů. Sacharidy jsou přírodní látky, které vznikají z glukosy vytvořené při procesu zvaném fotosyntéza.Živočichové a lidé přijímají sacharidy potravou.Organismus je schopen si jednotlivé sacharidy i syntetizovat z aminokyselin (z proteinů) či glycerolu (z lipidů).. 2 Metabolismus látek a energií Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Metabolismus Organismus: živá soustava, která vykonává všechny základní životní funkce, je prostorově ohraničen vůči okolí, omezen v čase živé organismy jsou vysoce uspořádané struktury - otevřené systémy neustále přijímají nové. Do písemky jsem vybrala otázky převážně na katabolismus sacharidů a lipidů, položila jsem i jednu otázku na fotosyntézu, ale záleží, jestli ji člověk znovu bere nebo nikoliv (a spoléhá se na to, že se brala v prvním ročníku v biologii - z biologického, nikoliv chemického hlediska) 3.3 Metabolismus lipidů. Trávení a vstřebávání lipidů. Převážnou část lipidů v běžné smíšené potravě člověka představují triacylglyceroly, méně jsou zastoupeny fosfolipidy, složené lipidy a steroly Studijní materiál Katabolismus lipidů z předmětu Biochemie - seminář (C5730), Přírodovědecká fakulta (PrF), Masarykova univerzita (MU

 1. Převážnou část lipidů v běžné smíšené potravě člověka představují triacylglyceroly, méně jsou zastoupeny fosfolipidy, složené lipidy a steroly. Látky lipoidního charakteru a tím podpoří jejich katabolismus nebo syntézu triacylglycerolů v tkáňových buňkách, včetně tukové tkáně
 2. Nejběžnější jsou lysozomální onemocnění postihující katabolismus lipidů a mukopolysacharidů (lipidosy a mukopolysacharidosy). Výskyt: tyto formy se nachází u tezaurizmóz s poruchami metabolizmu bílkovin či sacharidů. Vyskytuje se zejména tam, kde je vystupňovaný buněčný obrat (chronické myeloidní leukemie, talasemie aj.
 3. • Metabolismus lipidů • Metabolismus dusíkatých látek. Metabolismus - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu - katabolismus (celkově) děj endergonický.
 4. Metabolismus lipidů je syntéza a degradace lipidů v buňkách, zahrnující rozklad nebo skladování tuků pro energii a syntézu strukturních a funkčních lipidů, jako jsou ty, které se podílejí na konstrukci buněčných membrán.U zvířat jsou tyto tuky získávány z potravy nebo jsou syntetizovány v játrech.Lipogeneze je proces syntézy těchto tuků
 5. Z kvantitativního hlediska je metabolismus cukrů mírně důležitý, ve skutečnosti se z cukrů získává pouze 1% energetické potřeby jedince. Většina z nich je získána metabolismem lipidů (nebo běžněji tukem); na druhé straně je v těle asi 10 kg zásob lipidů (převážně uložených v tukové tkáni, ale také ve formě kapek ve všech buňkách)
 6. 3.2 Katabolismus; 3.3 Ladění Chylomikrony jsou zodpovědné za nesení lipidů, které jsou přijímány ze střeva do jiných tkání, kde jsou požadovány, jako jsou svaly nebo tuková tkáň. Mechanismus transportu a uvolňování triglyceridů.

Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) - WikiSkript

 1. Metabolismus lipidů pracovní list - vyplněná verze A) Odbourávání (katabolismus) lipidů 1. Hydrolytické štěpení lipidů Svou chemickou podstatou je tento pochod kyselá hydrolýza esteru, katalyzovaná lipasami. triacylglycerol směs mono a diacylglycerolů, glycerolu a vyšších karboxylových kyseli
 2. Rozli uje se mitochondri ln katabolismus mastn ch kyselin s kr tk mi (4-6 C), st edn mi (7-11 C), nebo dlouh mi (12-22 C) et zci a poruchy jsou zp sobeny deficienc p slu n ch acyl-CoA-dehydrogen z. V posledn dob se hledaj defekty i v dal ch enzymech -oxidace
 3. 2 (3) METABOLISMUS BUNĚK - látková přeměna Buňku si lze představit jako otevřený systém, který si vyměňuje s okolím energii, informace i látky. U jednobuněčných organismů vše zajišťuje jediná buňka. U mnohobuněčných je metabolismus zajišťován součinností buněk. Metabolismus na úrovni buněk má za úkol především příjem, transport
 4. okyseliny, malé peptidy (využití i pro proteosyntézu) hladina proteinů v krvi klesá, stoupá transport
 5. fosfolipidyb) glykolipidy - výskyt: membrány buněk,játra,ledviny,mozek,žloutky, sója lipid +1 či více monosacharidů(galaktosa), někdy i H2SO4 glycerol+ MK, k. fosforečná a dusíkatá látkavýskyt: játra, slezina, buněčná membrána, šedá kůra H2-C-O-C - (CH2)n1CH3lecitin (ovlivňuje metabolismus tuků)mozková І O.

Katabolismus - Wikipedi

 1. ář biochemie II - katabolismus lipidů 1. Lipoprotein lipasa se účastní: • Hydrolýzy triacylglycerolů z lipoproteinů za účelem uvolnění mastných kyselin pro tkán
 2. okyselin. Metabolismus lipidů (ve Wordu). Degradace a biosyntesa tuků a fosfatidů. Degradace a biosyntesa mastných kyselin. Ketonické látky. Cyklus trikarboxylových kyselin (Krebsův cyklus) (ve Wordu). Reakční schema, energetika..
 3. Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady Charakteristika: Tato otázka osahuje informace o metabolismu sacharidů a lipidů a o společném konci metabolickách drah sacharidů, lipidů a bílkovin (Krebsův cyklus, dýchací řetězec).Pro odvážlivce obsahuje i ronice některých metabolických dějů

Katabolismus tuků : Druh produktu: Tato metodika slouží k procvičování a přiblížení problematiky lipidů, jejich metabolismu a zejména katabolismu v lidském organismu, jejich vlastností a z toho vyplývající typické reakce. Uživatelské hodnocení produktu Poruchy přeměny tuků (lipidů) v organismu mohou přispět ke zvýšení celkového cholesterolu v krvi, zvýšení LDL cholesterolu, snížení HDL cholesterolu a zvýšení tzv. triglyceridů. Dlouhodobá kumulace a kombinace těchto faktorů může podmiňovat vznik aterosklerózy a jiných srdečně-cévních onemocnění Metabolismus je látková přeměna, tedy soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energie v buňkách. Podle směru probíhající změny rozdělujeme metabolismus na anabolismus (výstavbový proces, biosyntéza) a katabolismus (rozkladný proces) makromolekul a lipidů; obsahují hydrolytické enzymy (kathepsiny) schopné rozložit pohlcený obsah (např. při fagocytose), eventuálně i vlastní makromolekuly buňky (autolysa, např. za anaerobních podmínek v odumřelém organismu). • Asi 40 různých lysosomálních hydrolas zajišťuje tuto degradačn

Metabolismus - Publi

 1. Metabolismus lipidů . Degradace lipasami - hydrolýza Hydrolasy C-O, esterasy . Hydrolýzy tuků - TAG Lipázy MK - katabolismus oxidací v mitochondriích . Transport v organismu - lipoproteiny . Transport v buňce (do mitochondrií) - přes membránu jen krátké, jinak pomocí karnitinu.
 2. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online
 3. Metabolismus lipidů - estery vyšších mastných kyselin s glycerolem - základní stavební jednotky buň. membrán(fosfolipidy)vydatný zdroj E, zásobní látka v buňkách tukové tkáně - množství tuku obsažené v krevní plazmě: 150mg/ 1litr - zdroje- potrava: živoč. tuky, rostlinné oleje. Štěpení lipidů
 4. Patofyziologie metabolických změn BTBIO 5. 5. 2009 Metabolismus Kvantitativní hodnocení (energetické) Kvalitativní hodnocení (dostatečné a přiměřené zastoupení jednotlivých živin) Anabolismus Katabolismus Přeměna látek (látkový metabolismus): -anabolismus = z jednoduchých vstřebaných látek se syntetizují látky složitější (tzv. asimilace) - při anabolických.
 5. aci přebytečných tuků a vody z paží, břicha, beder, hýždí, stehen a kolen. Efekt (1) eli
 6. Created Date: 11/28/2013 5:50:30 PM Title: Untitle

Katabolismus lipidů - YouTub

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE = studuje látkové a energetické přeměny uvnitř živých soustav a vztah těchto přeměn k okolí veškeré látkové a energetické přeměny jsou součástí metabolismu živé soustavy METABOLISMUS = všechny děje probíhající v organismu a katalyzované enzymy Õ tzn.: příjem látek z okolí přeměna těchto látek na životně důležité sloučeniny zisk. Portaro - Webový katalog knihovny. Viz: látková přeměna Viz též: biochemi

12. Metabolismus aminokyselin • Funkce buněk a lidského těl

Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name} 2) Katabolismus (disimilace)- rozkladné procesy- ze složitějších organických sloučenin vznikají látky jednodušší- děje exergonické = energie se při nich uvolňuje- např. dýchání • Enzymy- bílkovinné povahy, mají úlohu biokatalyzátor Od 1. června obnoveno zasílání upomínek a platba za objednávky z katalogu. V ústřední knihovně vracejte, prosím, přednostně v samoobslužném automatu ve foyer

ELU

poruchy metabolismu lipidů - příznaky a léčb

Vyšetření poruch metabolismu lipidů MUDr. Kateřina Mrázov KATABOLISMUS • Glykolysa • sacharidů a lipidů v organizmu Insulin - malý peptid secernovaný B-buňkami Langerhansových ostr ůvků pankreatu při zvýšené glykémii (po jídle) Glukagon (hormon hladu, peptid) je tvořen A- buňkami Langerhansových ostr ůvků pankreatu, při nízké hladině.

Katabolismus lipidů, bílkovin a nukleových kyselin. Krebsův cyklus, koncový dýchací řetězec, jejich význam. Syntéza ATP. Trávení živin - lipidů, bílkovin, Krebsův cyklus (cyklus kyseliny citrónové, citrátový c., c. trikarboxylových kyselin), matrix mitochondrie, koenzym A (adenosin, kyselina pantotenová - součást. energie se získává postupným odbouráváním CUKRŮ (LIPIDŮ, PROTEINŮ) v enzymových drahách ODBOURÁVÁNÍ (KATABOLISMUS) 3 fáze:-TRÁVENÍ-ROZKLAD MONOMERŮ A VZNIK ACETYL-CoA-ZPRACOVÁNÍ ACETYL-CoA A ULOŽENÍ ENERGIE DO AT katabolismus zahrnuje všechny reakce degradace látek v těle. Kromě dezintegrace složek biomolekul v jejich menších jednotkách, katabolické reakce produkují energii, zejména ve formě ATP.. Katabolické cesty jsou zodpovědné za degradaci molekul, které pocházejí z potravin: sacharidů, proteinů a lipidů OBSAH • Rozdělení lipidů • Mastné kyseliny, membránové lipidy (fosfolipidy, glykolipidy a cholesterol) • Triacylglyceroly • Vstup mastných kyselin do matrix mitochondrie a b-oxidace • Odbourávání mastných kyselin na peroxisomech • Tvorba ketoláte Metabolismus lipidů - odbourávání triacylglycerolů a mastných kyselin (2013) - Fialová L. Metabolismus lipidů - složené lipidy (2013) - Fialová L. Lipoproteiny (2015) - Fialová L. Metabolismus aminokyselin. Ureasyntetický cyklus (2016) - Vachtenheim J. Katabolismus aminokyselin a jejich uhlíkového skeletu

Metabolismus aminokyselin

Metabolismus - Biomach, výpisky z biologi

Metabolismus = látkový + energetický. - Složky metabolismu= anabolismus (syntéza složitějších látek) + katabolismus (štěpení). - Schopnost přeměňovat jeden typ látek v jiný (sacharidy na tuky.. Metabolism is the set of life-sustaining chemical reactions in organisms Porucha metabolismu sacharidů a lipidů; Deficit aminokyselin; Hormonální poruchy; Ztráty živin; Uremická toxicita a katabolismus; Je nerovnováha mezi příjmem a nutriční potřebou u uremie, nutriční příjem nízký, nevyvážený příjem bílkovin - před dialýzou vysoký, v dialýze nízký

Hlavní funkcí citrátového cyklu je působit jako konečná metabolická dráha pro oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů. Je tomu tak proto, že glukóza, mastné kyseliny a téměř všechny základní aminokyseliny jsou metabolizovány buď na acetyl-CoA, nebo na některý z meziproduktů citrátového cyklu. Citrátový cyklus tedy. Poruchy metabolismu lipidů; a katabolismus (negativní). Dle charakteru lze ještě rozlišit poruchy metabolismu z hlediska kvantitativního (nedostatečný přísun energetických komponentů) a kvalitativního (chybí, nebo je malá některá nezbytná složka příjmu).. Význam lipidů je široký: triacylglyceroly (TG, TAG) představují hlavní zásobu energie a jsou významným zdrojem energie fosfolipidy a cholesterol se vyskytují ve značném množství v membránách buněk a buněčných organel (strukturní lipidy), cholesterol je navíc prekursorem steroidních hormonů lipidy mají izolační. Metabolismus a jeho regulace study guide by biojergym includes 58 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades 9.1 Katabolismus sacharidů; 9.2 Biosyntéza sacharidů; 10. Metabolismus lipidů. 10.1 Katabolismus lipidů; 10.2 Biosyntéza tuků; 10.3 Acetyl-CoA a jeho význam v metabolismu lipidů a sachridů; 11. Metabolismus bílkovin. 11.1 Katabolismus bílkovin a aminokyselin; 11.2 Biosyntéza aminokyselin a bílkovin; 12. Metabolismus nukleových.

Metabolismus lipidů E-ChemBook :: Multimediální učebnice

O prospěšnosti a významu vitaminů onkologicky nemocného se nepochybuje. Jejich příjem se doporučuje, mnohdy se ale nedostávají, jindy dokonce nadužívají, ale méně se hovoří o procesech, které ovlivňují. Navíc vitaminy nejsou uzavřenou skupinou látek, ale zaujímají v mozaice přijímaných substrátů (sacharidů, lipidů, proteinů, minerálů, stopových prvků a.. Úvod Vymezení základních pojmů Autotrofní a heterotrofní organismy Trávení Katabolismus sacharidů Katabolismus lipidů Katabolismus bílkovin Odbourávání nukleových kyselin Závěr Seznam použité literatury Sacharidy Lipidy Aminokyseliny Bílkoviny Nukleové kyseliny Pojmy Zkratky Resum é Zpět na rozcestník. Katabolismus lipidů. ATP + 7TM receptor Hormon GTP Adenylátcyklasa cAMP Proteinkinasa Proteinkinasa Triacylglycerollipasa Triacylglycerollipasa P Triacylglycerol Diacylglycerol Volné mastné kyseliny Glycerol Další lipasy Hormonální regulace hydrolýzy triacylglycerolů.

Konečnými produkty trávení lipidů jsou volné mastné kyseliny, glyceroly, mono a diacylglyceroly. Cholesterol je v potravě součástí esterů - sloučeniny mastných kyselin a cholesterolu. Pouze 2 - 5 % energetických potřeb organismu kryje katabolismus bílkovin (McArdle et al., 2007, p. 38) 2. složka- Katabolismus K - disimilační děj, rozkladný děj ze složitých látek® látky jednoduché + E dýchání: C H O + 6O ® 6CO + 6H O + E energie se ukládí do vazeb- makroergní fosfátové vazby ATP - glukóza vzniká přeměnou z jiných monosacharidů nebo glukoneogenezí z aminokyselin a lipidů.

PPT - hormony – dělení I PowerPoint Presentation - ID:6065101

Funkce enzymů při organizaci katabolických a anabolických cest. Metabolismus a jeho regulace. Amfibolické meziprodukty. Cyklus adenosintrifosfátu. Úloha nikotinamidových koenzymů při anabolických a katabolických pochodech. Experimentální metody studia metabolických drah. Metabolismus sacharidů. Metabolismus lipidů. Metabolismus. katabolismus (uvolňování energie z energetických zásob)-uvolňování |E. Oxidací makroergních substrátů (živin - sacharidy, proteiny, tuky) vznik H2O, voda a energie. Energie - pro udržení životních funkcí, štěpení a metabolizování potravy, pro termoregulaci a pohybovou aktivitu. Výdej energi Metabolismus lipidů. Celková hladina tuků v plazmě se v těhotenství zvyšuje z 6 g/l na 10 se katabolismus bílkovin z mateřských zásob. Tyto proteiny jsou využívány pro krytí energetických nároků matky a plodu a nemohou bý katabolismus lipidů - -oxidace mastných kyselin, biosyntéza lipidů, acetyl - CoA a jeho význam v metabolismu lipidů a sacharidů, mobilizace lipidů 48) Metabolismus sacharidů katabolismus - anaerobní odbourávání sacharidů, glykolýza, aerobní odbourávání, pentózový cyklus Otázky SZZ - chemie a didaktika chemie. Doporučení: studentům se doporučuje maximálně uplatnit své dílčí zkušenosti z průběžné a souvislé pedagogické praxe a prostudování materiálů k jednotlivým odborným chemickým disciplínám

Biochemie:Metabolismus Sacharidů - MojeChemi

Katabolismus uhlíkového skeletu aminokyselin Tento metabolismus vyúsťuje především v tvorbu intermediárních produktů citrátového cyklu, čímž je umožněna interkonverze uhlíkového skeletu aminokyselin na skelet glukosy (glukoneogeneze) nebo ketolátek (ketogeneze) ev. cholesterolu a lipidů (lipogeneze). Podl Chemie je velmi zajímavý a pro lidstvo důležitý obor. Již samotný název vědy však mnoho lidí odrazuje od tajuplných krás, které se za ním skrývají. Chemie ale není jen o nesrozumitelných vzorečcích, jak by se mohlo na první pohled zdát 5.4.3 Katabolismus lipidů 20 5.4.4 Komplex HLA 21 5.4.5 Gen DMD 22 5.4.6 Gen MCPH1 23 5.4.7 H2 haplotyp 24 6. Diskuse 25 7. Závěr 27 8. Přílohy 28 9. Použitá literatura 30 . 1 1. Úvod Se vznikem anatomicky moderního člověka před přibližně 200 000 lety a jeho. Hormony štítné žlázy zvyšují celkový metabolismus, spotřebu kyslíku a tvorbu tepla ve tkáních. Působí termoregulačně, zvyšují katabolismus lipidů a zrychlují resorpci sacharidů z gastrointestinálního traktu [39]. Hypotyreóz sekundární fáze• princip - navázání CO2 ze vzduchu na pěti uhlíkatou sloučeninu (Ribulóza-1,5-difosfát)• vzniká 6uhlíkatá sloučenina - ta se rozkládá n

metabolismus lipidů katabolismus tuků - -oxidace mastných kyselin, význam biosyntéza tuků 25. Proteiny stavba a rozdělení proteinů peptidy - biochemicky významné peptidy bílkoviny funkce v živých organismech stavba bílkovin, peptidická vazba vlastnosti bílkovin, izoelektrický bod, dialýza, denaturace a koagulace bílkovi lnstrumentální analýza: rozdělení instrumentálních metod. Optické metody. Fyzikální vlastnosti organických sloučenin (rozpustnost v nepolárních a polárních rozpouštědlech, teploty tání a varu, skupenství, barva a barevnost). Stereochemie. Optická aktivita organických sloučenin. Katabolismus lipidů. 5 Okruhy pro SZZ z chemie a didaktiky chemie, 2017/2018. Doporučení: studentům se doporučuje maximálně uplatnit své dílčí zkušenosti z průběžné a souvislé pedagogické praxe a prostudování materiálů k jednotlivým odborným chemickým disciplínám. Průběh zkoušky z didaktiky chemie v rámci SZZ ; 1. Student si vylosuje jedno z 22 témat Katabolismus lipidů 9. Anabolismus lipidů 10. Katabolismus dusíkatých látek 11. Anabolismus dusíkatých látek 12. Metabolismus nukleových kyselin 13. Regulační mechanismy organismu 14. Biochemická podstata fyziologických funkcí Studijní aktivity a metody výuky Monologická (výklad, přednáška, instruktáž).

PROTEOLÝZA - Studentske

katabolismus lipidů a zrychlují resorpci sacharidů z gastrointestinálního traktu . Hypotyreóza Mezi příčiny snížené funkce štítné žlázy patří sní žený přívod jodu potravou, omezený příjem jodu buňkami štítné žlázy, nedostatek peroxidázy, po; ruchy tvorby tyreoglobulinu, defekt v zabudován Na rozdíl od sacharidů a lipidů neexistuje v organismu skladiště proteinů. Proteiny se neustále odbourávají a znovu tvoří. (Jako průměrná hodnota biologického poločasu lidských bílkovin se udává 80 dní.) Jednotlivé aminokyseliny se odbourávají zcela individuálním metabolismem, zatímco monosacharidové stavební. Metabolismus lipidů Oxidace mastných kyselin Syntéza mastných kyselin Fotosyntéza Světelná fáze Temnostní fáze Glykolýza Glykolýza Čistý zisk na 6 uhlíků: 2 ATP 2 NADH 1. fosforylace 2. štěpeníhexosy na dvě Katabolismus lipid ů. - metabolismus lipidů (trávení lipidů, β-oxidace mastných kyselin, ketolátky - metabolismus a význam, biosyntéza mastných kyselin, syntéza a odbourávání triacylglycerolů, plasmatické lipoproteiny, metabolismus cholesterolu, žlučových kyselin, hormonální regulace metabolismu lipidů. 6 Mýdlo a vosky - podstata, vlastnosti, význam. Tenzidy - jejich vlastnosti a využití. Význam lipidů. Isoprenoidy. Stavba molekul, rozdělení, zástupci terpenů a steroidů. Přírodní a syntetický kaučuk. Katabolismus lipidů, Krebsův cyklus, dýchací řetězec. 24.Sacharidy a metabolismus sacharidů Charakteristika a dělení.

Buněčný metabolismus (základní dráhy) - Biomach, výpisky z

Anabolismus lipidů - základní informace, katabolismus lipidů - detailní průběh beta oxidace mastných kyselin, anabolismus bílkovin - detailní informace o proteosyntéze (transkripce, translace), odlišnosti proteosyntézy u prokaryot a eukaryot, základní informace o katabolismu bílkovin, Ornithinový cyklus Katabolismus sacharidů 7. Anabolismus sacharidů 8. Katabolismus lipidů 9. Anabolismus lipidů 10. Katabolismus dusíkatých látek 11. Anabolismus dusíkatých látek 12. Metabolismus nukleových kyselin Studijní aktivity a metody výuky Monologická (výklad, přednáška, instruktáž) Příprava na zkoušku - 150 hodin za semestr. Katabolismus - energeticky bohaté živiny (sacharidy, lipidy, bílkoviny) jsou odbourávány převážně oxidačními = dehydrogenačními pochody na jednodušší sloučeniny (pyruvát, acetát) - konečnými produkty

PPT - Trávení a metabolismus PowerPoint Presentation, free
 • Rybi olej v kapslich.
 • Whiskas granule junior.
 • U nemcu menu.
 • Al yankovic 2018.
 • Co to jest cholesterol.
 • Michelin alpin 5.
 • Nielsen plátna.
 • Přesazování citrusů.
 • Strop na sklep.
 • Jablečná bábovka bez vajec.
 • Radlická 3294/10.
 • Vaporizer pax 4.
 • Vlastník staropramen.
 • Dovoz aut z dubaje.
 • Pleny pro starší děti.
 • Lýkožrout smrkový prezentace.
 • Předpažbí ar 15 m4.
 • Požehnání synonymum.
 • Default html document.
 • Tipy na kolej.
 • Aidi.
 • Geokalendář 2018.
 • Kravatove uzly.
 • Festivaly prosinec.
 • Mtf.
 • Anopress upol.
 • Shenae grimes.
 • Bazos stavebni stroje.
 • Pirates 2.
 • Barbecue omáčka složení.
 • Atlas mapy.
 • Dětské oblečení levně.
 • Kameny na skalku praha.
 • Rhipsalidopsis.
 • Tapety opava.
 • Recepty maso do trouby.
 • Chemicke prvky.
 • Překvapení pro přítele k narozeninám.
 • Zanzibar recenze.
 • Skluzné vosky swix.
 • Rohingove.